Our Family History

Notater


Match 11,701 til 11,743 fra 11,743

      «Forrige «1 ... 114 115 116 117 118

 #   Notater   Knyttet til 
11701 Værge ved Mogens Olsen Munchs skifte 1737 31. sg. Dalegård, Østerlars
Værge ved Dorthea Thomasdatter Munchs skifte 1738 07. vg. Grubbegård, Pedersker
Værge ved Peder Andersens skifte 1743 03. sg. grund, Klemensker
Værge ved Lars Andersens skifte 1743 45. sg. Holsegård, Østerlars
http://kofod.dk/infusions/family/family.php?id=28832

Kirseløkkegård, 49' Slg. Østerlars, Bornholm
http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=buchroeder&id=I145359 
Munch, Mogens Hansen (I15832)
 
11702 Værge ved Peder Olsens skifte 1738 13. vg. Skadegård, Nyker
Værge ved Hans Jørgensens skifte 1746 05. sg. Ll. Frigård, Østermarie
Værge ved Anne Jensdatter Kofoeds skifte 1747 05. sg. Ll. Frigård, Østermarie
Værge ved Vilhelm Peter Pedersen Thiesens skifte 1764 Svaneke
Værge ved Johanne Andreasdatters skifte 1769 Svaneke
http://kofod.dk/infusions/family/family.php?id=28832 
Low, Hans Hansen (I15619)
 
11703 Værge ved stedfar Hans Christoffersens skifte 1682 63. sg. Samsingsgård, Klemensker
http://kofod.dk/infusions/family/family.php?id=28832 
Andersen, Niels (I15048)
 
11704 Værmelandsgård, 51' Slg. Åker, Bornholm
http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=buchroeder&id=I146016

Folketælling Bornholm, Sønder, Aaker, , 51 Selvejer Vermelandsgaard, 1, FT 1787, A7707

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Thor Jensen 39 gift Hosbonde Gaardbeboer
Karen Hansdatter 37 gift Madmoder
Berthe Thorsdatter 4 ugift Deres Børn
Hans Thorsen 3 ugift Deres Børn
Jens Pedersen 77 enke Hosbondens Fader Undentags og Wurderingsmand og Præstens Medhjælper
Niels Pedersen 18 ugift Deres Tjenestefolk
Maren Friderichsdatter 21 ugift Deres Tjenestefolk 
Pedersen, Jens (I14980)
 
11705 Væver

Dåb:
Elen ? Skullelev. Marie Christensen. Jens Mortensen. Jens Villadsen. Jørgen Villadsen. Alle af Dalby.

Konfirmation:
11 Apr 1847 i Skuldelev 
Nicolaisen, Væver Anders (I127)
 
11706 Wibergs: "Var meget lærd, ejede et bibliotek på 3000 bind. Meget anset, og en af Danmarks rigeste præster."
Maleri i Systofte Kirke og Epitafiemaleri i Svinninge Kirke 1668

Hofpræst: 1654, Dronning Sophie Amalie i København
Sognepræst: 21 apr 1658, Svinninge, Svendborg

Fik 12 børn med Anna Riibrich

Fra: http://www.alsnissen.dk/default.asp?side=65
>>>>
Frederik død 13 Aug 1691, Nykøbing F, begr: Systofte. (Jeg har anden dato fra http://www.bricksite.com/User_files/1eecafeaa140f2b9bbf7cdf0f28a73c7.pdf)

DBL 2 IV 8: Frederik Brandt gik først i skole i Sønderborg og var derefter ved gymnasiet i Stettin, hvorfra han blev student 1652, studerede ved universiteterne i Wittenberg (Achelis 9 apr 1652), Leipzig og Greifswald. Særlig opholdet i Wittenberg blev af betydning for ham, da han ikke blot hørte de berømte teologer Abraham og Qvenstedt, men også gjorde bekendtskab med professor August Buchner, kendt som latinist, tysk digter og den første schlesiske skoles betydeligste teoretiker. Ca. 1653 rejste F.B. hjem, opholdt sig en kort tid i Sorø og blev 1653 immatrikuleret i København (Achelis 22 nov 1653), hvor han 1654 tog teologisk attestats.
Derpå var han i fire år huslærer på Fyn for den senere stiftamtmand Didrik Schult og kom herigennem i forbindelse med Henning Walkendorf til Glorup. Ved dennes død 1658 skrev han et smukt trøstesdigt -Hvile i bedrøvelsens tid- til hans enke, fru Margrethe Blome, der samme år kaldte ham til sognepræst i Svinninge.
1676 forflyttedes han til Nykøbing F som hofpræst for dronning Sophie Amalie og sognepræst i byen med dens anneks Systofte.
1677 blev han provst over Falsters Sønderherred, og samme år disputerede han for magistergraden, der først 1690 blev ham konfirmeret.

Med sine tre første hustruer havde han 15 børn, men ingen med den sidste.

Han berømmes som en fortræffelig taler, men hvad der i særlig grad har bevaret hans er hans forfattervirksomhed. Allerede under sit ophold i Tyskland havde han med iver studeret poetik og retorik, og han vedblev livet igennem på disse områder at stå i nær forbindelse med tyske personligheder og retninger.
Et typisk vidnesskrift herom er hans mindeskrift på tysk om Wittebergpoeten Friedrich Taubmann Taubenflügel- (1675). Blandt hans øvrige prosaarbejder kan især fremhæves -Sylva soliloquiorum seu meditationum sacrarum- (1663, oversat fra tysk til dansk 1681), livfulde betragtninger, ofte i allegorisk form, over kristne dyder og kristen livsopfattelse.
Som digter udmærker han sig ved ånd, naturlig poetisk følelse og en usædvanlig versifikatorisk færdighed. Med lige lethed digtede han tysk, dansk og latin, og det tilkommer ham pladsen, næst Kingo, som sin tids betydeligste religiøse digter herhjemme.
I sine -minutiæ piarum cogitationum- (1682) viser han, hvad han formåede som dansk latinske digter, og hans tyske oversættelser af Th. Kingos morgen- aftensange (1685) vidner om hans betydelige evner til at udtrykke i dette sprog.
Blandt hans originale salmer var -Himlen er det rette land-, særlig yndet.

Barfod, den Falsterske Gejstligheds personalhistorie (1849) I 11-14 og II p 298: Frederik Brandt ejede et bibliotek på omtrent 3000 bind, der ved skiftet vurderedes for 991 Sldl, en dengang betydelig sum, en samling af 330 kobberstik, en betydelig mængde gamle mønter, der på auktionen solgtes efter vægt, samt såre mange rariteter, han havde samlet på sine rejser, f.eks. et stykke af den forbrændte jord ved Sodoma og Gomorra, som hertug Christian August havde medført og foræret, o.s.v. Da både han og hans sidste hustru havde stor formue blev der 2 jan 1688 affattet en vidtløftig ægteskabskontrakt, der 11 feb fik kongelig konfirmation. Han var en af Danmarks rigeste præster.
Maleri af J. Jebsen 1680 i Systofte kirke, stukket af H Schaten 1683. Epitafiemaleri Svinninge kirke 1668, stik 1663.
<<<< 
Brandt, Sognepræst Frederik Nicolaisen (I12138)
 
11707 Willemoes (Willemoës), dansk Slægt, som føres tilbage til en Christen W., der i Midten af det 17. arhundrede levede paa Gaarden W. (nu Villemose) i Vejrum Sogn ved Holstebro. Hans Sønnesøn, Christen Christensen W. (c. 1690—1746), som boede i Øster Ausum, var Fader til Mads W. til Abildgaard i Grurup (c. 1734—97), hvis talrige Efterslægt nu er uddød paa Mandssiden, og til Amtsforvalter i Assens, senere i Odense, Kammerraad Christen W. (1736—1818), som først begyndte at skrive Slægtsnavnet Willemoës.
Af sidstnævntes Sønner skal nævnes Stiftsfysikus i Aarhus, Etatsraad, Dr. med. Frederik Wilhelm W. (1778-1860), Sognepræst til Herfølge og Sædder Joachim Godske W. (1781—1858), der var paavirket af de vakte, hos hvem han ogsaa fandt stor Tilslutning, endvidere Søhelten Peter W. (s. d.), Land- og
Søkrigskommissær, Oberstløjtnant Martin W. (1787—1865), der, efter at have ægtet en Datter
af den adelige Slægt Suhm's sidste Mand, kgl. Historiograf Peter Frederik Suhm, ved Patent af 21. Novbr 1820 blev optaget i den danske Adel med Navnet W.-Suhm, og endelig Underbogholder i Livsforsikringsanstalten i Kbhvn, Kammerraad, Cand. phil. Niels W. (1792—1860). Oberstløjtnantens Efterslægt lever i Udlandet. Sognepræsten blev Fader til Sognepræst i Fuglse og Krønge Joachim Godske W. (1828—1901), hvis Søn, Oberst, Kammerherre Anton W. (f. 1866), var Chef for
Gardehusarregimentet 1920—26. Den ovennævnte Underbogholder havde en Plejesøn, Redaktør af
»Flensborg Avis« Carlo Adalbert d'Obry (1837—1914), som antog Navnet W. Sønnen Niels Carl Georg d'Obry W. (f. 1867), der 1898 overtog Redaktionen af »Ribe Stiftstidende«, er nær knyttet til den sønderjyske Sag. I Grænsespørgsmaalet tog han Stade i Flensborg-Partiet og søgte at samle de anti-Clausen'ske Grupper. Han har udført et stort Arbejde for Fangerne i de sønderjyske Fangelejre og bistod sønderjyske Flygtninge med Raad og Daad.
http://runeberg.org/salmonsen/2/25/0186.html 
Willemoes, Christen (I11351)
 
11708 Wilmitz, Pommern de Podebuz, Nicolaus (I12032)
 
11709 Wing-Commander i de britiske luftstyrker ( Royal Air Force ), Ingeniør, Raadgivende Ingeniør i Hongkong Faber, Ingeniør Sven Erik (I7370)
 
11710 Würzberg, Deutschland Garver- & Bundtmagersvend Bohr, Garversvend Carl Theodor (I488)
 
11711 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Hasselbalch, Billedhugger Majken (I9449)
 
11712 Ypnastedgård, 20' Slg. Østermarie, Bornholm
http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=buchroeder&id=I140217 
Low, Gårdejer Hans Pedersen (I15617)
 
11713 Zimmer, Frederik(Carl?), 1702-74, Søofficer
Søn af Sognepræst i Nykjøbing p. F. Gregers Hansen Z. (f. i Nykjøbing
p. F. 1. Juli 1666, d. sammesteds 27. Juni 1720) og Anna Frederiksdatter f. Suhr (f. 22. Juli 1679 d. 22. Jan. 1706). Z., der i Etatslisten nævnes som Carl Fr. Z., var født i Nykjøbing p. F. 21. Juli 1702. Han blev Kadet 1720 og foretog som saadan en Rejse til Ostindien, 1727 blev han Sekondlieutenant i Marinen, 1732 Premierlieutenant, 1740 Kapitajn-lieutenant, 1745 Kapitajn, 1755 Kommandørkapitajn, 1766 Kommandør, 1768 Schoutbynacht og 1772 Viceadmiral. 1730 foretog Z. en Rejse til Kina, 1738 overtog han Posten som Chef for den glückstadtske Ekvipage og afgik her fra 1749; han var den sidste Søofficer, der beklædte denne Plads. 1751 blev han Meddirektør for Guldhusets Lig- eller Skillingskasse, 1755 var Z. Chef for Linjeskibet «Fyen» paa Togt til Algier med Præsenter. Efter sin Hjemkomst ansattes han som Chef for Værftet i Frederiksværn og forblev her til sin Død, der indtraf 5. Sept. 1774. -- Z. blev 29. Juli 1739 gift med Ida Birgitte Brandt (døbt 22. Marts 1721 d. 1768), Datter af Renteskriver Johan Fr. B. og Anna Margrethe Hansdatter; en Datter af dette Ægteskab blev Moder til den bekjendte General Schleppegrell.
C. With-Seidelin. 
Zimmer, Søofficer Friderich Gregersen (I18256)
 
11714 Åbenrå, Sønderborg, senere Slagelse. Brammer, Tage Johannes (I839)
 
11715 Åboulevardens Apothek. Volqvartz, Johan Otto Anton (I766)
 
11716 Ågerup, Røsnæs sg. Larsen, Gårdejer Jens Peter (I6607)
 
11717 Ågård, 26' Slg. Vestermarie, Bornholm
http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=buchroeder&id=I147443 
Rytter, Mogens Pedersen (I14715)
 
11718 Ålborg
http://anetavler.kilokilokilo.dk/getperson.php?personID=I2314&tree=anetavler 
Andersen, Købmand Niels (I13761)
 
11719 Ålborg, Fleskum, Aalborg Købstad, Bredgaden, No. 594 Litr. A, 3die familie, 1206, FT-1834, B6292
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Heinrik Magnus Bay Trasberg 29 Gift Sergeant ved 3de J j regiment
Cathrine Birgitte Frank 28 Gift Hans kone
Theresa Amalia Wilhelmine 4 Ugift Deres børn
Jenny Mathilde Anette 2 Ugift Deres børn 
Trasborg, Corporal Heinrich Magnus Bay (I20205)
 
11720 Ålborg, Fleskum, Aalborg Købstad, Skottegaardens Gade Østre Deel, No 325 C, 325 C, FT-1840, C5067
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Anders Sørensen Aasted 43 Gift Underoff: i 3: J: J: Regt:
Ane Marie Jensdatter 45 Gift hans Kone
Conradine Fredericke [Aasted] 11 Ugift deres Døttre
Jørgine Bergithe [Aasted] 4 Ugift deres Døttre
Anders Christian Aasted 16 Ugift Soldat i 3: J: J: Regt: deres Sønner
Jens Peter Aasted 13 Ugift deres Sønner 
Aasted, Corporal Anders Sørensen (I20202)
 
11721 Ålborg, Hindsted, Astrup, Astrup Bye, Et Huus, 25, FT-1834, C3929
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jakob Therkildsen 46 Gift Møllebygger
Ane Rusine Haga 45 Gift Hans Kone
Jacobine Therkildsen 11 Ugift Deres Børn
Caroline Therkildsen 7 Ugift Deres Børn
Juliane Therkildsen 4 Ugift Deres Børn
Johannes Therkildsen 5 Ugift Deres Børn
Mads Peter Therkildsen 9 Ugift Deres Børn

Ålborg, Hindsted, Astrup, Astrup Bye, et huus, 12, FT-1840, C3646
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jacob Therkildsen 51 Gift huusmand og møllebygger
Ane Rusine Hache 49 Gift hans kone
Ane Kirstine Therkildsen 23 Ugift deres børn
Madspeter Therkildsen 15 Ugift deres børn
Caroline Therkildsen 14 Ugift deres børn
Johannes Therkildsen 12 Ugift deres børn
Juliane Therkildsen 9 Ugift deres børn
Jacob Therkildsen 6 Ugift deres børn
Niels Christian Nielsen 23 Ugift tjenestekarl  
Therkelsen, Møllebygger Jacob (I20342)
 
11722 Åndsvag Hansen, Ane Christine (I16170)
 
11723 Århus Stifts national Infanteriregiment. Afsk. 30. 5. 1727 og boede siden i
Varde. 
Thaulow, Løjtnant Morten Jensen (I5913)
 
11724 Århus, Ning, Malling, Krekjær By, 1, En Gaard, 180, FT-1880, C8758
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Kristensen 51 Gift Gaardejer, Husfader Malling Sogn Aarhuus Amt
Ane Cecilie Mikkelsen 29 Gift Hans Hustru Beder Sogn
Kristen Jensen Kristensen 21 Ugift Deres Børn Her i Sognet [Malling]
Kirstine Johanne Kristensen 8 Ugift Deres Børn Her i Sognet [Malling]
Karin Marie Julie Kristensen 7 Ugift Deres Børn Her i Sognet [Malling]
Petrea Karoline Kristensen 5 Ugift Deres Børn Her i Sognet [Malling]
Peder Mikael Kristensen 3 Ugift Deres Børn Her i Sognet [Malling]
Johannes Peder Kristensen 1 Ugift Deres Børn Her i Sognet [Malling]
Alfred Jul Kristensen under 1 Aar Ugift Deres Børn Her i Sognet [Malling]
Agathe Knudine Korsholm 16 Ugift Lærerinde Jebjerg Sogn Viborg Amt
Ane Kirstine Jensen 23 Ugift Tjenestepiger Tulstrup Sogn Aarhus Amt
Kirsten Jensen 15 Ugift Tjenestepiger Her i Sognet [Malling]

Folketælling 1901, Krekjær, Malling, Århus opslag 576
Jens, Mikael, Kirstine, Kristen
10 levende børn, 2 døde 
Kristensen, Jens (I3228)
 
11725 Århus, Ning, Tiset, Ingerslev, , 46, FT-1787, A7638
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christen Erichsen 44 Gift Husbonde
Karen Nielsdatter 35 Gift Madmoder
Niels Christensen 1 Ugift Barn
Marie Christensdatter 10 Ugift Barn
Mette Christensdatter 8 Ugift Barn
Ane Christensdatter 6 Ugift Barn
Sidzel Christensdatter 4 Ugift Barn
Erich Nielsen 67 Enke(mand) Mandens far 
Erichsen, Christen (I20989)
 
11726 Århus, Ning, Tranbjerg, Østerby, , 32, FT-1787, A7639
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peder Rasmussen 45 Gift Husbonde
Maren Mikkelsdatter 39 Gift Madmoder
Rasmus Pedersen 21 Ugift Barn
Christen Pedersen 14 - Barn
Mikkel Pedersen 12 - Barn
Jakob Pedersen 9 - Barn
Karen Pedersdatter 6 - Barn
Zidsel Pedersdatter 4 - Barn
Maren Pedersdatter 2 - Barn
Anne Pedersdatter 1 - Barn
Karen Mikkelsdatter 21 Ugift Tjenestefolk

Århus, Ning, Tranbjerg, Østerby, , 4, FT-1801, B3022
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peder Rasmussen 60 Enke(mand) husbond bonde og gaardbeboer
Michel Pedersen 25 Ugift hans søn
Karen Pedersdatter 20 Ugift hans datter
Zidsel Pedersdatter 15 Ugift hans datter
Ane Pedersdatter 13 Ugift hans datter
Kirsten Pedersdatter 10 Ugift hans datter
Jens Pedersen 9 Ugift hans søn
Jens Olesen 19 Ugift tjenestekarl gevorbene soldat  
Fogh, Fæstebonde Peder Rasmussen (I3196)
 
11727 Århus, Vester Lisbjerg, Trige, Hæst By, et Hus, 124, FT-1880, D5003
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Julius Theodor Viinholdt 31 Gift Husfader Smed Morum Sogn Frederiksborg Amt
Anna Magrethe Viinholdt født Johansen 31 Gift hans Kone Stjær Skanderborg
Ottilia Camilla Viinholdt 5 Ugift Datter Trige
Emma Johanne Viinholdt 3 Ugift Datter Trige
Fritz Christian Viinholdt under 1 Aar Ugift Søn Trige
Maren Olesen Falck 26 Ugift Tjenestepige Flade Sogn Mors
Anders Marcus Hans Christiansen 23 Ugift Smedesvend Ødum Sogn Randers Amt
Søren Jensen 23 Ugift Smedesvend Grundfør Sogn Aarhus Amt  
Wiinholt, Smed Julius Theodor (I20620)
 
11728 Årsballegård, 41' Slg. Klemensker, Bornholm
Dragon og Bonde
http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=buchroeder&id=I152066 
Sort, Henrich Andersen (I14943)
 
11729 Årstallet for brylluppet i 'Familien Fog' (1906) kan næppe være rigtigt, da
skiftet efter han første hustru ikke blev sluttet før 22. juni 1811 . Kb.
mangler. 
Fog, Marie Elisabeth (I5944)
 
11730 Årstallet for ægteskabet kan ikke være rigtigt ! Jacobsen, Maren (I3262)
 
11731 [Sophie] flyttede som enke til Burholt og blev bisat i Ø.Brønderslev kirke 5. sept. 1719, 79 år gammel, hvorefter hendes lig førtes til Aggersborg kirke. Bloch, Sofie Jensdatter (I13065)
 
11732 Ægteskab opløst 1911
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Naturvidenskab_og_teknik/Plantefysiolog/Fr._Weis 
Familie F6076
 
11733 Ægteskabsnoter for Anne Wiinholt og Nicolai Hornemann:
Dagen efter vielsen blev Anne Malenes far, Brygger Christian Clausen Veinholt, syg og døde få dage efter her i Fredensborg.

Folketælling Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Fredensborg Slot, Fredensborg, , 7, FT-1787, C2135

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:
Magdalene Hornemann fød Winholt 70 Enke Nicolaj Hornemans Enke forvalter Materialskriver tienesten
Margrethe Jensdatter 36 Ugift Tieneste Pige 
Wiinholt, Anne Malene (I12089)
 
11734 Ægyptolog mm. Kaldes "Danmarks lærdeste præst", da han ved sit 50 års jubilæu
m får den teologiske æresdoktorgrad. Omtales flittigt i
PO Brøndsteds breve til Jens Møller omtales som "min Fætter og Ven" (de var halvfætre).
Sognepræst: 12 jun 1795, Lyderslev-Frøslev
Studierejse: mel. 1791-1795, Udenlands
Wolf Engelbrecht og Conradine Lund: de fik 1 datter 
Engelbrecht, Sognepræst Wolf Frederik (I20845)
 
11735 «ungk. Claus Wilhelm Koren og kiøbmand enke Anna Maria Pogenberg Randulf» Familie F5006
 
11736 Ødber Hansen and Boel/Bodil Pedersdatter are recorded as having had 10 children.
Probate after Ødber Hansen held of Yppernegård, 5' Slg. Nyker, on February 5, 1720, book 23, page 271, and book 25, page 130b.
For Bodil Pedersdatter, same place, May 2, 1728, book 29, page 627b. According to "Kures Gårdlister" he obtained Yppernegård in 1671.

May 4, 1690: Anden Søndag efter Paaske blef døbt Ødbern Hansens søn
kaldet Ole, hammen bar til daaben Ane Hr. Svends. Faddere: Hans
Ibsen, Jep Jørgensen i Skarpeska, Anders Hansens kone af
Kiørsegaarden, Hans Hansens datter i Tophiem.

March 24, 1695: Christi Himmelfartz Dag blef begraven Ødbern Hansens
barn, som blef hiemen døbt, det navn var Jørgen, hans alder 7 dagen.
January 4, 1699: blef Ødbern Hansens barn kaldet Jørgen, det bar til
daaben Anders Hansens hustru af Kyrsegaarden. Fad: Albert Hartwig,
Peder Mognsen, Michel Larsen, Kirsten Jørgen Degns, og salig Espern
Pedersens datter Margrethe.

June 12, 1720: Onsdagen de 12 Junii blef begravet Ødbern Hansen, var 76 aar.

Extracted from probate for Ødber Hansen, February 5, 1720, book 23, page 271:
Ødber Hansen, som boede og døde paa den 5' Jordejendoms gaard beliggene i Nyker Sogn, og det imellem den salig mands eftervende hustru navelig Boel Pedersdatter, for hende laugverge Hans
Svendsen, boende i Clemedsker Sogn, paa ene, og paa anden side denne salig mands med sin hustru sammen avlede børn, som er 8 sønnen og 2 døtter.
Hvor af den eldste søn Peder Ødbersen, boende i Rydsker Sogn, sin møtte, den anden søn
Hans Ødbersen, hieme hos moderen, sin egen verge, den 3' søn Jens Ødbersen, hieme hos moderen, den 4' søn Madz Ødbersen, boede i Vester Sogn, egen verge, 5' søn Niels Ødbersen, hieme hos moderen, egen verge, 6' søn Lars Ødbersen, hieme hos moderen, egen verge, 7' søn
Ole Ødbersen, hieme hos moderen, egen verge, 8' og yngste søn Jørgen Ødbersen, hieme hos moderen. . . . den yngste er 20 aar, verge Michel Larsen i Vester Sogn, dend eldste datter
Marta Ødbersdatter var i egteskab med salig Jacob Esbersen, yngste datter Kirstine Ødbersdatter i egteskab med Jens Madsen i Vester Sogn.
http://kofod.dk/infusions/family/family.php?id=28832 
Hansen, Ødber (I14645)
 
11737 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Foss, Økonom Eiler (I10710)
 
11738 Økonomidirektør i Dansk Univlever A/S Kortland, Økonomidirektør Paulus (I8972)
 
11739 Øster Hullegård Grund, 3' Vdg. Nyker, Bornholm
http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=buchroeder&id=I159470 
Jensen, Peder (I14916)
 
11740 Østergade 1, Hasle, Bornholm
http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=buchroeder&id=I147337

Folketælling Bornholm, Nørre, Hasle Købstad, , Østergade 1, 2.fam, FT-1787, A1059

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:
M: Kofod 52 gift Husbond Sogne Præst
Mette M: Mortensen 32 gift Hustrue
Elsebeth Sandrine Marie Kofod 20 ugift Datter af 1. ægteskab
Marthe Margrethe Marie Kofod 12 ugift Barn af 2. ægteskab
Hans Ancker Kofod 11 ugift Barn af 2. ægteskab
Matheas Carl Ludevig Kofod 6 ugift Barn af 2. ægteskab
Magrethe Ipsdatter 30 ugift Tienestepige 
Kofoed, Sognepræst Mads Sandersen (I15219)
 
11741 Østerlars kirkebog:
30 december 1759: Funus, Dom. IV Adv. blev Mads Dues hustru fra Salene, Karen begrafvet, gl. 68 aar. 
Karen (I13226)
 
11742 Østifternes Brandforsikring. Bosat i Kgs Lyngby. Groot, Assistent Henrik Georg Søltoft (I7184)
 
11743 øåØåGeneralkonsul for Guatemala, Fabrikant, Adm. Direktør i A/S Tør-Elementfabrikken Hellesens Enke & V. Ludvigsen ( GN Store Nord )

Kraks Blaa Bog (Aarlig Udgave siden 1910 / Yearly Published since 1910), 1910-, (Kraks Forlag) 
Ludvigsen, Generalkonsul Valdemar (I8911)
 

      «Forrige «1 ... 114 115 116 117 118