Our Family History

Notater


Match 301 til 400 fra 11,744

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 118» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
301 1601 endnu umyndig. Vandel, Jørgen Iversen (I3988)
 
302 1614, Volontør i Frankrike
http://www.nermo.org/slekt/d0035/g0000019.html#I16508 
Ackeleye, Corfitz Gabrielsen (I11702)
 
303 1620 idømt livsvarigt fængsel på Kalundborg slot, hvor han døde. Se :
Salmonsen. 
Dybvad, Christoffer (I3999)
 
304 1635 ansat som hører i Svendborg latinskole. Vist død ung Hemmet, Iver Iversen (I4370)
 
305 1649 kirkeskriver i Hviding, Nr. Rangstrup og Gram herreder. 1651 ridefoged i
Hviding og Nr. Rangstrup herreder efter sin fader. Ejede flere gårde i Brøns.
1662 ejer af Roost Fogedgård.
Gravsten og epitafium med våben og portræt i Kirken. 
Outzen, Hans (I1350)
 
306 1654 student fra Århus, 1661 magister og rektor ved Horsens Skole, 1665 ved
Ribe Kathedralskole. 
Fog, Rektor Gregers Lauritsen (I1164)
 
307 1655 postmester i Kalundborg. Trellund, Peder Jensen (I4678)
 
308 1656 Nævnes I Rullen Over Studenter Der Deltog I Forsvaret Af København
1663 Sognepræst til Hvidbjerg, Ørum og Lodbjerg i Thisted.

90 Jens Pedersen [Skibsted], præst i Hvidbjerg, Ørum og Lodbjerg. 25.2.1691. Nr. 11.
E: Maren Nielsdatter.
B:
1) Niels Jensen
2) Peder Jensen
3) Jens Jensen
4) Anders Jensen
5) Anne Jensdatter
6) Henrik Jensen
7) Jacob Jensen
8) Else Jensdatter.
http://www.brejl.dk/aalborgstift.htm 
Skibsted, Sognepræst Jens Pedersen (I13455)
 
309 1657 ved faderens skifte var han udenlands. Måske flygtet i forb. m. drabet
på broderen, Ditlevs kone ? 
Hansen, Iver (I4588)
 
310 1660 dræbte han i nødværge sin hustrus broder Nis Hansen Guldager Hemmet, Bagge Iversen (I4369)
 
311 1661 bosat i Bergen Fog, Søren Lauritsen (I1302)
 
312 1663 forvalter på Lyngballegård. Hansen, Christen (I1154)
 
313 1670 ejer af Ravndrupgård, senere kaldet Eskelund i Gislev sg. Vandal, Karen Hansdatter (I4779)
 
314 1675 Assessor i Højesteret, 1684 Kancelliraad og Justitsraad og endelig 1694 Etatsraad. Bartholin, Professor Erasmus (I4065)
 
315 17 børn Høyer, Anna Mouritsdatter (I1339)
 
316 17 børn. Cathala, Margrethe Frederikke (I6746)
 
317 1700 bosat i Christania (Oslo). Vandel, Købmand Jens Baggesen (I4659)
 
318 1706 mangler i kirkebogen
Død opslag 86, 5 år og nogle måneder 
Olufsen, Erich (I19426)
 
319 1716 1783, cand. teol. 1738, sognepræst i Håsum og Ramsing i Salling fra 1742 og fra 1758 i Ingum ved Vejle. Gift første gang 1745 med Maren Bloch, død 1752, datter af Jens Jensen Bloch, sognepræst i Haverslev og Bejstrup, og hustru Martha Jacobsdatter Aagaard, der var søster til Laurids Wagaard. Gift anden gang 1757 med Karen Marie Kaalund, født 1730, datter af Chris tian Christiansen Kaalund, sognepræst i Farstrup og Ajstrup, og hustru Else Klitgaard.
http://www.starch.dk/private/niels/yde4.asp 
Deichmann, Præst Frederik Pedersen (I12982)
 
320 1720 Sekretær i det danske Kancelli, 1727 tillige Sekretær i Kommissionen for «de fattiges Væsen», 1734 desuden Assessor i Højesteret, 1735 virkelig Justitsraad, 1747 titulær og 1752 virkelig Etatsraad, 1760 Konferensraad og konstitueredes efter Gehejmeraad Hans Frederik Levetzaus Død som Justitiarius i Højesteret og blev tillagt Løn som saadan, indtil Kongen «maatte finde for godt nogen virkelig Justitiarium at beskikke», hvilket først skete ved Mogens Rosenkrantz' Udnævnelse kort efter B.s Død Bartholin, Justitiarius Caspar Christopher (I5404)
 
321 1722 borgeskab i Sakskøbing. Gerner, Snedker Niels Valentinsen (I4894)
 
322 1729 flytter han til Hjerting, hvor toldstedet nu lå. Vedel, Tolder Søren Sørensen (I4015)
 
323 1733 Præst i Vive-Ove-Valsgaard

Iflg Nygårds sedler førte han kirkebogen tåbeligt: http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=395463&sort=e

2 jun 1731 blev hans datter begravet, står ikke hvem. Opslag 37 i Malle.

Begravelse opslag 37.

Fra: http://www.starch.dk/private/niels/yde4.asp
>>>>
Fra 1726 var Mathias Iversen Wagaard kapellan i Strandby, Bjørnsholm og Mal le sogne i Vesthim merland med bopæl i Ranum, dengang i Bjørnsholm sogn. Fra 1733 til sin død 1747 var han sogne præst i Vive, Ove og Valsgård sogne ved Mariager Fjord.

Mathias eller Mathies, som han egentlig var døbt, var født 8. oktober (1) 1697 i præstegården Vadgård i Strandby sogn, døbt 15. oktober, søn af sognepræsten Iver Enevoldsen (hr. Iffuer) og hustru (Inger Marie Mathiasdatter). Kirsten Blochs (hans farmor) bar ham til dåben og hr. Ivers søster holdt kristenhuen; faddere var Gertrud Hofman (på Gunderupgård), hr. Hans Andersen Kieruld(?) og Hans Mathiesen (hans morbror).

Han præsten hr. Mathias Wagaard døde (vist rettere blev begravet) 23. marts 1747 i Vive. Hans dødsdag angives til 15. marts og han blev altså knap 50 år gammel.

Han blev gift senest 1728 vel i Buderup, hvor kirkebogen først begynder l733 med Margrethe Deichmann.

Hun var født vel 1705/10 i præstegården Julstrup i Buderup sogn, datter af Peder Deichmann, sognepræst for Årestrup, Buderup og Gravlev menigheder, og hustru Cathrine Eckhoff.

Under betegnelsen præstens kæreste (hustru) døde Margrethe Diechmann 5. Juli (måske begravelsesdatoen) 1742 i Vive; hendes alder angives ikke, og hendes død havde måske sammenhæng med den yngste datter Malene Cathrines fød sel i januar eller februar samme år.

Margrethe og Mathias Wagaard fik mindst elleve børn, hvoraf de otte levedygtige nævnes i flere skifter efter slægtninge (2). De mange børn, der tidligt blev forældreløse, klarede sig ikke alle lige godt; og een af efterkommerne (3) skal fra Viborg være kommet til den fjerne slægtning præsten i Skelund ved Hadsund og bad om hjælp til sig og familien, da han var fattig og havde mange uforsørgede børn.
Mathias Wagaards børn var:

1 Inger Maria Wagaard, 1728 1779 (4). Gift 1760 i Låstrup hos en faster med Ove Poulin Helbech, 1723 1771, sogne præst i Vammen, Bigum og Lindum, søn af Mikkel Poulsen Helbech, købmand i Aalborg, og hustru Anna Margrethe Kuur. Inger Marie overlevedes af fem børn.
2 Johanne Cathrine Wagaard, 1729 1761 (5). Gift 1754/59 med Andreas (Anders) From, 1734 1807, urmager i Viborg fra 1758, søn af Bertram From, sognedegn i Rødding, Løvel og Pe derstrup, og hustru Anne Cathrine Henriksdatter. Johanne Cathrines ægteskab var barnløst, hvorpå From giftede sig med Else Marie Bech, død 1808.
3 og 4 En søn og en datter, der begge døde 1731 i Ranum og blev begravet i Malle.
5 Peder Deichmann Wagaard (6), 1733 1778, blev student 1752, opholdt sig 1761 på Ullerupgård i Thy, blev cand. teol. 1762 og fra 1775/76 sogne præst i Vandborg ved Lemvig. Han Levede i barnløst ægteskab med Anna Sophia Bhie.
6 Iver Wagaard (7), 1735 1779, blev student 1753, opholdt sig 1761 i præs tegården i Gjerlev ved Randers hos Peder Todberg Skjødstrup, sognepræst i Gjerlev og Enslev, død 1776, der slog sig til ladhed og altid holdt en student til at forrette prædikeembedet han bekymrede sig intet andet om, end at leve prægtigt. Iver Wagaard døde som sognedegn i Skødstrup ved Aarhus. Gift 1765 med Karen Bang, datter af Anders Jensen Bang, sognepræst i Gjesing og Nørager. Iver Wagaard over levedes af tre børn.
7 Dorthe Wagaard, født 1736, død efter 1782. Hun opholdt sig 1761 på herregården Kokkedal i Hanherrederne, var endnu ugift i 1773 og opholdt sig 1782 i Haderslev.
8 Ide Kirstine Wagaard, født 1738 gift med Mads Jensen Yde.
9 Helle Helena Wagaard, 1739 1773/74 (8). Hun opholdt sig 1761 hos søsteren i Viborg, hvorpå hun snart efter blev gift med Svend (Mortensen?) Wendelin, bosat i Ålborg. Hun efterlod sig 2 3 børn.
10 Søren Kjærulf Wagaard, født 1740, død før 1754; han var vist opkaldt efter den fjerne slægtning kancelliråd Søren Kjærulf til Halkær, død 1730 (9).
11 Malene Catharine Wagaard, 1742 1816; hun døde som fattiglem i Fredsø i Lødderup sogn på Mors. I 1761 opholdt hun sig i præstegården i Hunstrup i Thy, hvor hun samme år blev gift med enkemanden Peder Agerholm i Østerild, ca. 1717 1775, sognedegn i Hunstrup og Østerild fra 1750 (10), søn af den norskfødte jubellærer Peder Roaldsen, sogne præst i Øster og Vester Vandet med bopæl i Agerholm, og hustru Gedske Mikkelsdatter Langballe. Efter hans død blev Malene Catharine gift anden gang 1776/80 med Jens Aser (Aaser), der i 1780 var fadder hos hendes søster Ide Kirstine og i 1782 var skomager i Nykøbing. Af Malene Catharines seks børn i første ægteskab var de fire levedygtige, men af andet ægteskab havde hun vist blot sønnen Peder Aser (Adtzer), født ca. 1779/80, der i 1787 opholdt sig hos mosteren Ide Kirstine i Sallingsund.

Mathias Iversen Wagaard blev 19 år gammel i 1716 sammen med den to år yngre bror Enevold immatrikuleret ved universitetet i København fra katedral skolen i Viborg (11); og i 1717 tog han baccalaur graden ved universitetet, hvor han 21. Juni 1718 blev cand. teol. med karakteren laud (laudabilis = første karakter). 1. december 1726 blev han kaldet og 29. Januar 1727 ordineret som kapellan hos faderen, der var sognepræst for Strandby, Bjørnsholm og Malle menig heder; Mathias Wagaard boede som kapellan i Ranum i Bjørnsholm sogn. Efter seks år i Ranum blev han 27. april 1733 udnævnt til sognepræst for Vive, Ove og Valsgård menigheder ved Mariager Fjord, hvor han døde 1747 ef ter knap 14 års forløb.

Noter:
1 Wibergs Præstehistorie, bd. 3, 1871, s. 607,
2 Skifte efter farmoderen Cathrine Eckhoff 1754 i Hornum herreds gejstlige skifteprotokol 1716 78, C.15.B l,fol.329, skifte 1761 efter den barnløse datter Johanne Cathrine i Viborg skifteprotokol 1752 66, B.45 256,fol.415b, skifte 1773 efter fasteren Inger Marie Wagaard i Rinds herreds gejstlige skifteprotokol 1761 1829, C.21.A l,fol.53b, samt indkaldelse af arvinger ved farbroderen Iver Wagaards død 1782 i avisen Jydske Efterretninger 17. 5.1782.
3 Fra Himmerland og Kjær Herred 1924, s. 61, i artiklen om Præsteslægten Wagaard.
4 Nørlyng herreds gejstlige skifteprotokol 1768 87, C.21.B 4,fol.200b, samt Wibergs Præstehistorie, bd. 3, 1871, s. 465.
5 Viborg skifteprotokol 1752 66, B.45 256,fol.415b, Viborg bys borgerbog 1713-1860 v. Otto v. Spreckelsen, 1955, s. 113, nr. 564, samt Harre her reds gejstlige skifteprotokol 1740 1811, C.19.B 2,fol.147.
6 Wibergs Præstehistorie, bd. 3, 1871, s. 467.
7 Øster Lisbjerg herreds gejstlige skifteprotokol 1745 1818, C.25.F 4,fol. 279, samt kilde 6, bd. 1, 1870, s. 425.
8 Ålborg skifteprotokol 1765 78, B.37 586,fol.249.
9 C. Klitgaards Kjærulfske Studier, 1914 18, s. 164.
10 Severin Christensens opl. Om de gamle Degne i Historisk Aarbog for Thi sted Amt, 1913, s. 3B, og Hillerslev herreds gejstlige skifteprotokol 1738 1807, C.l0.A 2,fol.252, samt kilde 6, s. 468.
11 J. Chr. Sixhøj: Viborg Katedralskole Dimittender 1630 1879, 1968, s. 94, nr. 871 72, samt Friis Petersens studen tersamlinger H.1(12) 12.
<<<< 
Vagaard, Præst Mathias Iversen (I12991)
 
324 1733-44 Viborg Gråbrødre Kirke, senere i Norge

Sognepræst til Graabrødre i Wiborg, siden til Findaas 
Hertzberg, Sognepræst Niels Jensen (I5841)
 
325 1739 præst i Kjøllefjord (nu Lebesby), Tanne, Finmarkens amt. 1742 res. kap. i
Maribo, 1751 præst i Maribo. Forfatter, digter. 
Werløs, Peder Jensen (I5620)
 
326 1745 lærer i Vinkel. 1748 forpagter af Tolstrup Nørgård Sommer, Forpagter Sejer Christensen (I2820)
 
327 1747 flyttedes kisten til Frue Kirke, Ålborg Hauch, Bertel (I5354)
 
328 1749 Danmark fra Nikolsburg

En slægt, der stammer fra Abraham Moses (1722-97), indvandret fra Nikolsburg, det nuværende Mikulow. Dennes søn var Hertz Abraham.
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Samfund,_jura_og_politik/Sl%C3%A6gter/Hertz 
Hertz, Abraham Moses (I1080)
 
329 1762 indskrevet i Kbh.s drejerlav som svend. 1769 borgerbrev som 'kunstdrejer
samt at forfærdige blæsende instrumenter af træ'. 
Dahl, Ole (I5623)
 
330 1763 : Havde været gift Sommerfeld, Anne Magdalene (I2881)
 
331 1763 bosat på Hvolgård Vinding, Ingeborg Dorte (I2914)
 
332 1763 bosat på Hvolgård. Vinding, Christoffer (I2901)
 
333 1763 havde hun været gift med en færgemand, med hvem hun havde 2 døtre Krog, Karen Nielsdatter (I2880)
 
334 1767 bosat Holbækgård Sejersen, Christen (I2823)
 
335 1767 bosat i Uth Sommer, Lauritz (I2814)
 
336 1767 på Sjælland Sommer, Henrik (I2825)
 
337 1767 ved Kilsgård Sommer, Mathias (I2824)
 
338 1768 blev Birkedommer ved Borglum Kloster Birk og boede i Vrensted som en velhavende Mand Lindam, Birkedommer Otto (I12746)
 
339 1773 Student, 1779 juridisk Kandidat, 1781 Byfoged, Postmester, Vejer og Maaler i Nykjøbing i Sjælland, Birkedommer i Dragsholms Birk samt Vice-Landsdommer i Sjælland, 1783 Justitsraad, 1792 Borgmester samt By- og Raadstuskriver i Kalundborg, tog 1801 sin Afsked og blev ved Oprettelsen af Overretten i Viborg 1805 første Assessor i denne, hvorfra han dog 1806 afskedigedes. Han var nogen Tid Kapitajn ved Landeværnet. Translatør i Kjøbenhavn Bartholin, Overretsassessor Thomas Eichel (I6708)
 
340 1782-88 discipel i Nykøbing lærde skole, blev underofficer, men deserterede,
mente 1802 at være i Sverige 
Wandel, Caspar Ole (I4853)
 
341 1786 kateket på St. Croix, fra 1789 præst i Græse Wandel, Præst Hans (I4864)
 
342 1786 sømand på kinafærd. 1790-1804 dragon i Randers. Fratrådt formedelst
svaghed og tilfælde af slag. Ved FT 1801 var han ugift 
Wandel, Thomas (I4876)
 
343 1798 og 1800 bosat i Sjelle Gyberg, Jens (I1435)
 
344 18 mar 1771 Skifte ved død
Side 284.
1771. 18. Marts.
Hans Pedersen, udbygger, 7. Vg.g. Klemensker.
Anna Pedersdatter. Laugv: Joen Hansen, 46. Sg. Klemensker.
3 søn. 2 døt.
A: Peder Hansen, myndig.
B: Anders Hansen, myndig.
C: Jens Hansen, f. 1752. Curator: Bror Peder Hansen.
D: Elsebeth Hansdatter, f. 1745. Værge: Slægt, Hans Hansen, 43. Sg. Klemensker.
E: Kirstine Hansdatter, f. 1754. Værge: Faders ½ bror, Anders Pedersen, 26. Sg. Klemensker
kilde: skifteuddrag Bornholm Nørre Herred Bog 1 nr 155
http://www.ourtree.dk/programfiles/ancestor.php?ancest=22084

Curator 9 feb 1754
Side 253b.
1754. 9. Feb.
Hans Andersen, 43. Sg. Klemensker.
Kirsten Pedersdatter. Laugv: Bror, Claus Pedersen, 6. Sg. Knudsker.
3 søn.
A: Anders Hansen, f. 1729.
B: Peder Hansen, f. 1733.
**Curator: Hans Pedersen Smed, 7. Vg.g. Klemensker.
C: Hans Hansen, f. 1745. Værge: Farbror, Lars Andersen, 46. Sg. Klemensker
kilde: Skifteuddrag Bornholm Landsogne Bog 37 nr 299
http://www.ourtree.dk/programfiles/ancestor.php?ancest=22085

Værge 7 jul 1755
Rø, Bornholm
Side 370.
1755. 7. Juli.
Jens Pedersen, udb. Kong. Mark, Rø.
Margrethe Andersdatter. Laugv: Hans Andersen, skovfoged, Almindingen.
1 søn. 1dat.
A: Hans Jensen, f. 1736. Curator: Farbror, Mads Pedersen, udb. Rø.
B: Kiersten Jensdatter, f. 1735. Værge: Farbror, Hans Pedersen Smed, 7. Vg.g. Klemensker
kilde: skifteuddarg Bornholm Landsogne Bog 37 nr 433
http://www.ourtree.dk/programfiles/ancestor.php?ancest=22085

Curator 14 jun 1756
Klemensker Bornholm
Side 458b.
1756. 14. Juni.
Kierstine Pedersdatter, enke, 43. Sg. Klemensker.
Afg. Hans Andersen.
3 søn.
A: Anders Hansen, myndig.
B: Peder Hansen, f. 1732.
**Curator: Hans Pedersen Smed, 7. Sg.g. Klemensker.
C: Hans Hansen, f. 1744. Værge: Farbror, Lars Andersen, 46. Sg. Klemensker
kilde: skifteuddrag Bornholm Landsogne Bog 37 nr 559
http://www.ourtree.dk/programfiles/ancestor.php?ancest=22085

Værge 2 nov 1758
Rø, Bornholm
Side 599b.
1758. 2. Nov.
Margrethe Andersdatter, enke, 27. Sg.f. Rø.
Afg. Jens Pedersen.
1 søn. 1 dat.
A: Hans Jensen, f. 1736, grenadier, København. Curator: Farbror, Mads Pedersen, udb. Her i huset.
B: Kierstine Jensdatter, f. 1735.
**Værge: Farbror, Hans Pedersen Smed, 7. Vg.g. Klemensker
kilde: skifteuddrag Bornholm Landsogne Bog 37 nr 748
http://www.ourtree.dk/programfiles/ancestor.php?ancest=22085 
Pedersen, Smed Hans (I13846)
 
345 1803 var han fadder hos sin søster Helene. Mere vides ikke. Rheinfranck, Forvalter Hans Henrich (I2997)
 
346 1803, Konfirmeret: 2' Søndag efter Paaske, Karen Kirstine Andersdatter. . . 14. Klemensker

Afganglister: 1815, Karen Kirstine Andersdatter, 25 aar, Tjenstepige, til Rønne.
http://www.conrad-larsen.dk/jeppehtm/n5503.htm 
Andersdatter, Karen Kirstine (I13878)
 
347 1803, Konfirmeret: 2' Søndag efter Paaske, Mads Andersen. . . 19. Klemensker Andersen, Mads (I13877)
 
348 1806, Konfirmeret: 19' Søndag efter Trin., #28, Bendte Cathrine Andersdatter. . . 15. Klemensker Andersdatter, Bendte Cathrine (I13879)
 
349 1811, Konfirmeret: 17' Søndag efter Trinitatis, 6 Oct., Absalon Andersen, 19, fødsted: St. Clemens Sogn.

Folketælling Bornholm, Nørre, Klemensker, , et Huus, 311, FT-1834, C0601

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:
Absalon Andersen 42 Gift Huusmand, lever af sin Jordlod
Kirstine Jensdatter 46 Gift hans Kone
Elsebeth Kirstine Andersen 17 Ugift deres Børn
Hans Absalonsen 10 Ugift deres Børn
Anne Kirstine Andersen 5 Ugift deres Børn
Anders Absalonsen 2 Ugift deres Børn

Folketælling Bornholm, Nørre, Klemensker, St. Clemens, et Huus, 221, FT-1840, C3002

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:
Absalon Andersen 48 Gift Huusmand, lever af sin jordlod
Kirstine Jensdatter 52 Gift Hans kone
Else Kirstine Absalonsdatter 23 Ugift Deres datter
Hans Absalon 16 Ugift Deres søn
Ane Kirstine Absalon 11 Ugift Deres datter
Anders Absalon 8 Ugift Deres søn 
Andersen, Udbygger Absalon (I13880)
 
350 1815 nævnt som overmedicinalråd i Norge. Brasch, Overmedicinalråd Hans Christian (I2961)
 
351 1816, Konfirmeret: 17' Søndag efter Trinitatis, 6 Oct., Peder Andersen, h. Hans Andersen paa Øster Gildesbo, Forældre: Udb. Anders Hansen og Else Absalonsdatter p. 33 S.E. Fortog, Fødselsaar og Dag: Nytaarsdag 1798. Andersen, Tærskemand Peder (I13881)
 
352 1817, Konfirmeret: 15' Søndag efter Trinitatis, den 5 October, Anders Andersen, Udb. Anders Hansen og hustru Else Absalonsdatter p. 33 S.E. Fortog, døbt i Klemensker, 2' Juledag 1801. Andersen, Smed Anders (I13882)
 
353 1822-46 ejer af Hvolgård, Langskov sg. 1846-64 forpagter af Peterslund,
Ørridslev sg. 
Breckling, Gårdejer Frederik (I6103)
 
354 1825: Død: 12 Januari, Begravet: 15 Januari, Else Cathrine Absalonsdatter, 33 S.E. udb. Anders Hans enke, 70. Absalonsdatter, Else Cathrine (I13841)
 
355 1832 Borger
http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=buchroeder&id=I147066

Dåb opslag 321:
Ane, Lars Nicolai Holms. Karen, Jep Ipsdatter. Jesop ?? Urmager. Jep Jørgen ?. Nicolai Leliendahl. 
Ipsen, Cementfabrikant Henrich (I14257)
 
356 1845 i Nr. Alslev. Fog, Sømand Hans Nelson Joachim (I560)
 
357 1849 svensk borger Friis, Hans Jacob Frederik (I7889)
 
358 1850 4.-5. Aug. Tirsted-Skørringe-Vejleby.
"Sognepræst [Clausen-Bagge] holdt over Luc. 19,41 i et reent Foredrag en klar og forstandig Prædiken over Luc. 19,41-44 [sic!]. Menigheden var talrig forsamlet, Ungdommens Svar var særdeles tilfredsstillende"
http://slægts-data.dk/getperson.php?personID=I29568&tree=01

Folketælling Maribo, Fuglse, Tirsted, Brandstrup, Præstegaarden, 1, FT-1840, B4150

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Nicolai Clausen Bagge 52 Gift Sognepræst
Karen Marie Jørgensen !! 40 Gift Hans Kone
Annette Severine Clausen Bagge 19 Ugift Deres Datter
Georgia Margrethe Elisabeth Clausen Bagge 15 Ugift Deres Datter
Christian Ditlev Frederik Clausen Bagge 11 Ugift Deres Søn
Marie Nicoline Clausen Bagge 6 Ugift Deres Datter
Lehne Schrøder 27 Ugift Huusjomfrue
Karen Marie Jørgensdatter 28 Ugift Tjenestepige
Margrethe Sophie Rasmusdatter 25 Ugift Tjenestepige
Anne Margrethe Jensdatter 20 Ugift Tjenestepige
Birthe Jensdatter 25 Ugift Tjenestepige
Rasmus Olsen 39 Ugift Tjenestekarl
Jørgen Pedersen 24 Ugift Tjenestekarl
Hans Christiansen 21 Ugift Tjenestekarl
Lars Jørgensen Pomeir 23 Ugift Tjenestekarl
Claus Ludvig Nielsen 15 Ugift Tjenestedreng

Folketælling Maribo, Fuglse, Tirsted, Brandstrup Bye, Præstegaard, , 1, FT-1845, B5027

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Nicolai Clausen Bagge 57 Gift Sognepræst Glud Præstegaard i Aarhus
Karen Marie Jørgensen 45 Gift hans Kone Wintersborg. Maribo A.
Annette Severine Klausen Bagge 24 Ugift deres Barn Uttersløv S. Maribo A.
Georgia Margrethe Elisabeth Clausen Bagge 20 Ugift deres Barn Uttersløv S. Maribo A.
Christian Ditlev Frederik Clausen Bagge 16 Ugift deres Barn Thiersted
Marie Nicoline Clausen Bagge 11 Ugift deres Barn Thiersted
Marie Christine Ditlevsen 67 Ugift Huusfaders Cousine, der som Lem af Familien lever af,hvad hun tidl. har fortjent Haderslev
Frederikke Christensdatter 24 Ugift Tjenestepige Nebbelunde S. Maribo A.
Maren Kirstine Madsdatter 24 Ugift Tjenestepige Schjørringe S. Maribo A.
Anne Sophie Henrichsdatter 24 Ugift Tjenestepige Rødbye
Dorthe Marie Jørgensdatter 35 Enke(mand) Tjenestepige Seddinge S. Maribo A.
Peder Pedersen 30 Ugift Tjenestekarl Weilebye S. Maribo A.
Rasmus Pedersen 23 Gift Tjenestekarl Weilebye S. Maribo A.
Christian Jensen 19 Ugift Tjenestekarl Sandbye S. Maribo A.
Lars Jørgensen Pomeir 28 Ugift Tjenestekarl Uttersløv S. Maribo A.
Jens Hansen 15 Ugift Tjenestekarl Thiersted

Folketælling Maribo, Fuglse, Tirsted, Brandstrup Bye, Præstegaarden, 1, FT-1850, B5046

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Nicolai Clausen Bagge 62 Gift Sognepræst, Huusfader Glud Præstegaard, Aarhuus Stift
Karen Marie Jørgensen 50 Gift hans Kone [Nicolai Clausen Bagge] Wintersborg, Maribo A !!
Annette Severine Clausen Bagge 29 Ugift deres Døttre [Nicolai Clausen Bagge, Karen Marie Jørgensen] Utterslev S, Maribo A
Georgia Margrethe Elisabeth Clausen Bagge 25 Ugift deres Døttre [Nicolai Clausen Bagge, Karen Marie Jørgensen] Utterslev S, Maribo A
Marie Nicoline Clausen Bagge 16 - deres Døttre [Nicolai Clausen Bagge, Karen Marie Jørgensen] her i Sognet
Hedvig Vilhelmine Lovise Rautz 25 Ugift Huusjomfrue Andst S, Weile A
Anne Dorthe Pedersdatter 25 Ugift Tjenestefolk Veilebye S, Maribo A
Karen Marie Christensdatter 25 Ugift Tjenestefolk Nebbelunde S, Maribo A
Frederikke Nielsdatter 27 Ugift Tjenestefolk Mariboe
Rasmus Pedersen 28 Gift Tjenestefolk Veilebye S, Maribo A
Christen Hansen 32 Ugift Tjenestefolk her i Sognet
Henrich Hansen 21 Ugift Tjenestefolk Rødbye
Hans Larsen 16 - Tjenestefolk Schjørringe S, Maribo A
Lars Jørgensen Pomeier 33 Ugift Tjenestefolk Thiersted S, Maribo A

Maribo, Fuglse, Vejleby, Brandstrup Thiiersted Sogn, Rubbelykke Præstegaard, 100, FT-1860, C5658
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Nicolai Clausen Bagge 72 Enkemand Sognepræst. Rider af Dannebrog. Huusfader Glud Præstegaard Bherre Herred, Aarhuuis Stift
Annette Severine Clausen Bagge 39 Ugift hans Døttre Utterslev Mbo [Maribo] Amt
Georgia Margrethe Elisabeth Clausen Bagge 35 Ugift hans Døttre Do[Utterslev Mbo [Maribo] Amt]
Marie Nicoline Clausen Bagge 26 Ugift hans Døttre Her i Sognet
Christine Mørch 27 Ugift Huusjomfrue Fanefjord paa Møen
Hans Henrik Hofmann 15 Ugift Pleiebarn Skolelæreren behjælpelig med Undervisningen i Skiørringe Skole Skjørringe Mbo [Maribo] Amt
Rasmus Peter Carstensen 27 Ugift Tjenestefolk Thiersted Mbo [Maribo] Amt
Rasmus Clausen Hansen 22 Ugift Tjenestefolk Vesterborg [Maribo] Amt
Jacob Rasmussen 15 Ugift Tjenestefolk Skjørringe Mbo [Maribo] Amt
Margrethe Christine Larsen 24 Ugift Tjenestefolk Hillested Mbo [Maribo] Amt
Karen Marie Christensen 24 Ugift Tjenestefolk Skjørringe Mbo [Maribo] Amt
Karen Hansen 27 Ugift Tjenestefolk Tillitze [Maribo] Amt]  
Clausen-Bagge, Sognepræst Nicolaj (I17993)
 
359 1871 og halv af 1872 mangler i AO
Død opslag 132, 1 år. 
Andersen, Laura Sophie (I17511)
 
360 1872-84 forstanderinde for N. Zahles Pensionat Hjort, Mette Louise Christiane Frederikke (I5253)
 
361 1875 ansat på Skæskør Apotek Borgen, Marcus Peter Henrik (I1968)
 
362 1875 mangler i Arkivalieronline kirkebog Sørensen, Johanne (I21923)
 
363 1877 bosat i Glejberg, Mejrup sg. Jensen, Hans Adolf (I2508)
 
364 1877 bosat i Kbh. Borgen, Hermandine Sophie (I1591)
 
365 1877 bosat i Kbh. Nielsen, Caroline (I2531)
 
366 1877 bosat i Kbh.s Sygehjem Borgen, Laurenza Benedicta Elisabeth (I2355)
 
367 1877 bosat i Roskilde Lassen, Laura Andrea Petrine (I2348)
 
368 1877 bosat i Viborg Theilgaard, Mette Kirstine (I1672)
 
369 1877 bosat i Viborg Theilgaard, Anna Borup (I1673)
 
370 1877 bosat i Viborg Theilgaard, Davine Vilhelmine (I1674)
 
371 1877 bosat iVingsted Mølle v. Vejle Rentzmann, William Christian Friedrick (I2288)
 
372 1877 i Amerika. Ugift Angelo, Nicolai Andreas (I2262)
 
373 1877 revisorassistent i Folketinget. Senere borgmester i Nibe. Ugift. Bagger, Borgmester Frederik Christian Glerup Haar (I2455)
 
374 1882 ved datterens fødsel : Restauratør. Bosat Gråbrødretorv, Ålborg Fog, Tændstikfabrikant Ludolph Emil (I6783)
 
375 1887 levede hun i Ribe. Staal, Karen Elisabeth (I558)
 
376 19 børn Brammer, Susanne Marie (I808)
 
377 19 feb. 1630
Købmand i Aalborg
http://genealogy.arga.dk/getperson.php?personID=I2183&tree=tree1

Kan være hans navn bare er Niels Hansen. 
Kræmmer, Købmand Niels Hansen (I13105)
 
378 1901
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS21-YCQW-3?i=373&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQL65-9KXV

1906
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSLM-MQ3M-Z?i=109&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQLXW-ZFMW

1911
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C952-GTXS?i=1043&cc=2691890&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQ2WW-KLPS

1916
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C9BQ-QZJ2-4?i=1312&cc=2717471&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQ2CD-SS7G

1921
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS21-YCQW-3?i=373&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQL65-9KXV

1925
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS21-YCQW-3?i=373&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQL65-9KXV

1930
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSLM-H9YW-C?i=523&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQLR8-FVXV 
Carstensen, Ivan (I3575)
 
379 1902 af Klokkedalgård, Uth v. Horsens Givskov, Forpagter Valdemar (I6121)
 
380 1906 : Forststud. Direktør for A/s Norske-Sumatra Kompagni Fog, Direktør Vagn Aage (I6844)
 
381 1906 konventualinde i Slagelse ny Kloster Nielsen, Emilie Angelique Henriette (I6176)
 
382 1910 og 1914 kandidat for Venstre i St. Hedinge og Skjoldelev Fog, Manduktør Rasmus Peter (I6793)
 
383 1911 ansat på Kragsminde v. Odense Friis, Hans Christian Gregers (I7862)
 
384 1911 i tømrerlære i Vorgod Berggreen, Tømrerlærer Viggo Ammitzbøll (I6272)
 
385 1912 : Sortedam Doss. 23 Berg, Erica Henriette Elise (I4260)
 
386 1912 auditør i Roskilde Rosenørn, Peter Emil Mathias (I6154)
 
387 1912 i Billedskærerlære i Holstebro Berggreen, Billedskærerlære Ejnar Ammitsbøll (I6273)
 
388 1912 lærer v. Johannesskolen, Fr. berg Spur, Thomas Ejnar (I6296)
 
389 1913 : Lærer v. Ryslinge Højskole Spur, Henrik Oluf Kristen (I6295)
 
390 1913 bosat i Bobæk pr. Stouby (fødestedet)
Skovrider i Vejle distrikt under Frijsenborg 
Givskov, Skovrider Apol Julius (I6119)
 
391 1913 bosat i Odder Matzen, Andrea Frederikke Margrethe (I6117)
 
392 1913 hos faderen på Juellinge Matzen, Forvalter Carl Johan Krogh (I6115)
 
393 1913 på herregården Neudorf i Holsten Nielsen, Johannes August (I6174)
 
394 1913 sagfører i Kbh. Matzen, Andreas (I6129)
 
395 1915 : Bosat Allegade 17. Gift. Voetmann, Handelsrejsende Palæmon Laurentius (I3046)
 
396 1916 bosat i Californien Heuckendorff, Carl Jørgen (I6543)
 
397 1916 Lærereksamen, Hjørring
1917 Student, privat
1928 Cand. mag. latin og græsk
http://arga.dk/genealogy/getperson.php?personID=I588&tree=tree1 
Andreassen, Øyvind (I13567)
 
398 1918 bosat Sygehjemmet Rolighed. Død af Nephritis chron. Diabetes mellitus Salomon, Louise Vilhelmine Caroline (I6784)
 
399 1929 bosat Svanholmsv. 5. Død af Cancer uteri seq. cancer coli. Bisat fra St.
Johannes Kirke til Seden sg. 
Christiansen, Klasselotterikollektrice Martha Julie (I6794)
 
400 1933 bosat Kildevældsg. 87. Død af Senilia. Arteriosclerosis. Ugift. Fog, Alma Therese Margrethe (I6831)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 118» Næste»