Our Family History

Notater


Match 301 til 400 fra 13,239

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 133» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
301 13 børn. Torm, Kirsten Jensdatter (I3679)
 
302 13 børn. Bagge, Helle Sørensdatter (I7018)
 
303 14 børn Allerup, Barbara Helene Hansdatter (I5055)
 
304 14. okt. 1670 boede hun i V. Ulslev hos Cort Werløs, hvor hun var fadder ved
dåben af degnens datter. 
Werløs, Johanne Ludovica (I5626)
 
305 1428 Herredsfoged i Nørre Gøs h. 1431 Borgmester i Flensborg. Haysen, Borgmester Magnus (I5693)
 
306 15 børn Monrad, Anna Margrethe Marcusdatter (I1481)
 
307 15 børn Seeblad, Rådmand Knud Jørgensen (I4203)
 
308 15 børn. Hegelund, Anna Pedersdatter (I1560)
 
309 15 børn. Stage, Marine Sørensdatter (I4173)
 
310 15 børn. Thaulow, Eleonore Jensdatter (I5916)
 
311 16. April holt Sognepræsten for disse Meenigheder Peder Wiinholt Bryllup i sit eget Huus med
Jomfrue Elizabeth Røsh ??? paa Weistrupgaard. Forlovere vare: Hr. Ritmester Peder de Pultz til
Ryegaard og Hr. ObristLieutnant de Sehested til Carsholm nu Brudagergaard.

http://www.historie-info.dk/files/historie-info.dk/Microsoft%20Word%20-%20Kirkebog%20for%20Oure%20Sogn%201689%20-%201805.pdf 
Familie F342
 
312 16. maj 1891 afrejst til udlandet uden tilladelse og indtil videre slettet af
Hærens lister. Afskediget 10. jan. 1906. Forretningsmand i Brooklyn. 
Tuxen, Premierløjtnant Karsten Viborg (I7077)
 
313 1600 svoren fra sin fred for drab i Ribe og måtte gå i landflygtighed Svane, Jens (I4185)
 
314 1601 endnu umyndig. Vandel, Jørgen Iversen (I3988)
 
315 1614, Volontør i Frankrike
http://www.nermo.org/slekt/d0035/g0000019.html#I16508 
Ackeleye, Corfitz Gabrielsen (I11702)
 
316 1620 idømt livsvarigt fængsel på Kalundborg slot, hvor han døde. Se :
Salmonsen. 
Dybvad, Christoffer (I3999)
 
317 1635 ansat som hører i Svendborg latinskole. Vist død ung Hemmet, Iver Iversen (I4370)
 
318 1649 kirkeskriver i Hviding, Nr. Rangstrup og Gram herreder. 1651 ridefoged i
Hviding og Nr. Rangstrup herreder efter sin fader. Ejede flere gårde i Brøns.
1662 ejer af Roost Fogedgård.
Gravsten og epitafium med våben og portræt i Kirken. 
Outzen, Hans (I1350)
 
319 1654 student fra Århus, 1661 magister og rektor ved Horsens Skole, 1665 ved
Ribe Kathedralskole. 
Fog, Rektor Gregers Lauritsen (I1164)
 
320 1655 postmester i Kalundborg. Trellund, Peder Jensen (I4678)
 
321 1656 Nævnes I Rullen Over Studenter Der Deltog I Forsvaret Af København
1663 Sognepræst til Hvidbjerg, Ørum og Lodbjerg i Thisted.

90 Jens Pedersen [Skibsted], præst i Hvidbjerg, Ørum og Lodbjerg. 25.2.1691. Nr. 11.
E: Maren Nielsdatter.
B:
1) Niels Jensen
2) Peder Jensen
3) Jens Jensen
4) Anders Jensen
5) Anne Jensdatter
6) Henrik Jensen
7) Jacob Jensen
8) Else Jensdatter.
http://www.brejl.dk/aalborgstift.htm 
Skibsted, Sognepræst Jens Pedersen (I13455)
 
322 1657 ved faderens skifte var han udenlands. Måske flygtet i forb. m. drabet
på broderen, Ditlevs kone ? 
Hansen, Iver (I4588)
 
323 1660 dræbte han i nødværge sin hustrus broder Nis Hansen Guldager Hemmet, Bagge Iversen (I4369)
 
324 1661 bosat i Bergen Fog, Søren Lauritsen (I1302)
 
325 1663 forvalter på Lyngballegård. Hansen, Christen (I1154)
 
326 1670 ejer af Ravndrupgård, senere kaldet Eskelund i Gislev sg. Vandal, Karen Hansdatter (I4779)
 
327 1675 Assessor i Højesteret, 1684 Kancelliraad og Justitsraad og endelig 1694 Etatsraad. Bartholin, Professor Erasmus (I4065)
 
328 17 børn Høyer, Anna Mouritsdatter (I1339)
 
329 17 børn. Cathala, Margrethe Frederikke (I6746)
 
330 1700 bosat i Christania (Oslo). Vandel, Købmand Jens Baggesen (I4659)
 
331 1706 mangler i kirkebogen
Død opslag 86, 5 år og nogle måneder 
Olufsen, Erich (I19426)
 
332 1716 1783, cand. teol. 1738, sognepræst i Håsum og Ramsing i Salling fra 1742 og fra 1758 i Ingum ved Vejle. Gift første gang 1745 med Maren Bloch, død 1752, datter af Jens Jensen Bloch, sognepræst i Haverslev og Bejstrup, og hustru Martha Jacobsdatter Aagaard, der var søster til Laurids Wagaard. Gift anden gang 1757 med Karen Marie Kaalund, født 1730, datter af Chris tian Christiansen Kaalund, sognepræst i Farstrup og Ajstrup, og hustru Else Klitgaard.
http://www.starch.dk/private/niels/yde4.asp 
Deichmann, Præst Frederik Pedersen (I12982)
 
333 1720 Sekretær i det danske Kancelli, 1727 tillige Sekretær i Kommissionen for «de fattiges Væsen», 1734 desuden Assessor i Højesteret, 1735 virkelig Justitsraad, 1747 titulær og 1752 virkelig Etatsraad, 1760 Konferensraad og konstitueredes efter Gehejmeraad Hans Frederik Levetzaus Død som Justitiarius i Højesteret og blev tillagt Løn som saadan, indtil Kongen «maatte finde for godt nogen virkelig Justitiarium at beskikke», hvilket først skete ved Mogens Rosenkrantz' Udnævnelse kort efter B.s Død Bartholin, Justitiarius Caspar Christopher (I5404)
 
334 1722 borgeskab i Sakskøbing. Gerner, Snedker Niels Valentinsen (I4894)
 
335 1729 flytter han til Hjerting, hvor toldstedet nu lå. Vedel, Tolder Søren Sørensen (I4015)
 
336 1733 Præst i Vive-Ove-Valsgaard

Iflg Nygårds sedler førte han kirkebogen tåbeligt: http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=395463&sort=e

2 jun 1731 blev hans datter begravet, står ikke hvem. Opslag 37 i Malle.

Begravelse opslag 37.

Fra: http://www.starch.dk/private/niels/yde4.asp
>>>>
Fra 1726 var Mathias Iversen Wagaard kapellan i Strandby, Bjørnsholm og Mal le sogne i Vesthim merland med bopæl i Ranum, dengang i Bjørnsholm sogn. Fra 1733 til sin død 1747 var han sogne præst i Vive, Ove og Valsgård sogne ved Mariager Fjord.

Mathias eller Mathies, som han egentlig var døbt, var født 8. oktober (1) 1697 i præstegården Vadgård i Strandby sogn, døbt 15. oktober, søn af sognepræsten Iver Enevoldsen (hr. Iffuer) og hustru (Inger Marie Mathiasdatter). Kirsten Blochs (hans farmor) bar ham til dåben og hr. Ivers søster holdt kristenhuen; faddere var Gertrud Hofman (på Gunderupgård), hr. Hans Andersen Kieruld(?) og Hans Mathiesen (hans morbror).

Han præsten hr. Mathias Wagaard døde (vist rettere blev begravet) 23. marts 1747 i Vive. Hans dødsdag angives til 15. marts og han blev altså knap 50 år gammel.

Han blev gift senest 1728 vel i Buderup, hvor kirkebogen først begynder l733 med Margrethe Deichmann.

Hun var født vel 1705/10 i præstegården Julstrup i Buderup sogn, datter af Peder Deichmann, sognepræst for Årestrup, Buderup og Gravlev menigheder, og hustru Cathrine Eckhoff.

Under betegnelsen præstens kæreste (hustru) døde Margrethe Diechmann 5. Juli (måske begravelsesdatoen) 1742 i Vive; hendes alder angives ikke, og hendes død havde måske sammenhæng med den yngste datter Malene Cathrines fød sel i januar eller februar samme år.

Margrethe og Mathias Wagaard fik mindst elleve børn, hvoraf de otte levedygtige nævnes i flere skifter efter slægtninge (2). De mange børn, der tidligt blev forældreløse, klarede sig ikke alle lige godt; og een af efterkommerne (3) skal fra Viborg være kommet til den fjerne slægtning præsten i Skelund ved Hadsund og bad om hjælp til sig og familien, da han var fattig og havde mange uforsørgede børn.
Mathias Wagaards børn var:

1 Inger Maria Wagaard, 1728 1779 (4). Gift 1760 i Låstrup hos en faster med Ove Poulin Helbech, 1723 1771, sogne præst i Vammen, Bigum og Lindum, søn af Mikkel Poulsen Helbech, købmand i Aalborg, og hustru Anna Margrethe Kuur. Inger Marie overlevedes af fem børn.
2 Johanne Cathrine Wagaard, 1729 1761 (5). Gift 1754/59 med Andreas (Anders) From, 1734 1807, urmager i Viborg fra 1758, søn af Bertram From, sognedegn i Rødding, Løvel og Pe derstrup, og hustru Anne Cathrine Henriksdatter. Johanne Cathrines ægteskab var barnløst, hvorpå From giftede sig med Else Marie Bech, død 1808.
3 og 4 En søn og en datter, der begge døde 1731 i Ranum og blev begravet i Malle.
5 Peder Deichmann Wagaard (6), 1733 1778, blev student 1752, opholdt sig 1761 på Ullerupgård i Thy, blev cand. teol. 1762 og fra 1775/76 sogne præst i Vandborg ved Lemvig. Han Levede i barnløst ægteskab med Anna Sophia Bhie.
6 Iver Wagaard (7), 1735 1779, blev student 1753, opholdt sig 1761 i præs tegården i Gjerlev ved Randers hos Peder Todberg Skjødstrup, sognepræst i Gjerlev og Enslev, død 1776, der slog sig til ladhed og altid holdt en student til at forrette prædikeembedet han bekymrede sig intet andet om, end at leve prægtigt. Iver Wagaard døde som sognedegn i Skødstrup ved Aarhus. Gift 1765 med Karen Bang, datter af Anders Jensen Bang, sognepræst i Gjesing og Nørager. Iver Wagaard over levedes af tre børn.
7 Dorthe Wagaard, født 1736, død efter 1782. Hun opholdt sig 1761 på herregården Kokkedal i Hanherrederne, var endnu ugift i 1773 og opholdt sig 1782 i Haderslev.
8 Ide Kirstine Wagaard, født 1738 gift med Mads Jensen Yde.
9 Helle Helena Wagaard, 1739 1773/74 (8). Hun opholdt sig 1761 hos søsteren i Viborg, hvorpå hun snart efter blev gift med Svend (Mortensen?) Wendelin, bosat i Ålborg. Hun efterlod sig 2 3 børn.
10 Søren Kjærulf Wagaard, født 1740, død før 1754; han var vist opkaldt efter den fjerne slægtning kancelliråd Søren Kjærulf til Halkær, død 1730 (9).
11 Malene Catharine Wagaard, 1742 1816; hun døde som fattiglem i Fredsø i Lødderup sogn på Mors. I 1761 opholdt hun sig i præstegården i Hunstrup i Thy, hvor hun samme år blev gift med enkemanden Peder Agerholm i Østerild, ca. 1717 1775, sognedegn i Hunstrup og Østerild fra 1750 (10), søn af den norskfødte jubellærer Peder Roaldsen, sogne præst i Øster og Vester Vandet med bopæl i Agerholm, og hustru Gedske Mikkelsdatter Langballe. Efter hans død blev Malene Catharine gift anden gang 1776/80 med Jens Aser (Aaser), der i 1780 var fadder hos hendes søster Ide Kirstine og i 1782 var skomager i Nykøbing. Af Malene Catharines seks børn i første ægteskab var de fire levedygtige, men af andet ægteskab havde hun vist blot sønnen Peder Aser (Adtzer), født ca. 1779/80, der i 1787 opholdt sig hos mosteren Ide Kirstine i Sallingsund.

Mathias Iversen Wagaard blev 19 år gammel i 1716 sammen med den to år yngre bror Enevold immatrikuleret ved universitetet i København fra katedral skolen i Viborg (11); og i 1717 tog han baccalaur graden ved universitetet, hvor han 21. Juni 1718 blev cand. teol. med karakteren laud (laudabilis = første karakter). 1. december 1726 blev han kaldet og 29. Januar 1727 ordineret som kapellan hos faderen, der var sognepræst for Strandby, Bjørnsholm og Malle menig heder; Mathias Wagaard boede som kapellan i Ranum i Bjørnsholm sogn. Efter seks år i Ranum blev han 27. april 1733 udnævnt til sognepræst for Vive, Ove og Valsgård menigheder ved Mariager Fjord, hvor han døde 1747 ef ter knap 14 års forløb.

Noter:
1 Wibergs Præstehistorie, bd. 3, 1871, s. 607,
2 Skifte efter farmoderen Cathrine Eckhoff 1754 i Hornum herreds gejstlige skifteprotokol 1716 78, C.15.B l,fol.329, skifte 1761 efter den barnløse datter Johanne Cathrine i Viborg skifteprotokol 1752 66, B.45 256,fol.415b, skifte 1773 efter fasteren Inger Marie Wagaard i Rinds herreds gejstlige skifteprotokol 1761 1829, C.21.A l,fol.53b, samt indkaldelse af arvinger ved farbroderen Iver Wagaards død 1782 i avisen Jydske Efterretninger 17. 5.1782.
3 Fra Himmerland og Kjær Herred 1924, s. 61, i artiklen om Præsteslægten Wagaard.
4 Nørlyng herreds gejstlige skifteprotokol 1768 87, C.21.B 4,fol.200b, samt Wibergs Præstehistorie, bd. 3, 1871, s. 465.
5 Viborg skifteprotokol 1752 66, B.45 256,fol.415b, Viborg bys borgerbog 1713-1860 v. Otto v. Spreckelsen, 1955, s. 113, nr. 564, samt Harre her reds gejstlige skifteprotokol 1740 1811, C.19.B 2,fol.147.
6 Wibergs Præstehistorie, bd. 3, 1871, s. 467.
7 Øster Lisbjerg herreds gejstlige skifteprotokol 1745 1818, C.25.F 4,fol. 279, samt kilde 6, bd. 1, 1870, s. 425.
8 Ålborg skifteprotokol 1765 78, B.37 586,fol.249.
9 C. Klitgaards Kjærulfske Studier, 1914 18, s. 164.
10 Severin Christensens opl. Om de gamle Degne i Historisk Aarbog for Thi sted Amt, 1913, s. 3B, og Hillerslev herreds gejstlige skifteprotokol 1738 1807, C.l0.A 2,fol.252, samt kilde 6, s. 468.
11 J. Chr. Sixhøj: Viborg Katedralskole Dimittender 1630 1879, 1968, s. 94, nr. 871 72, samt Friis Petersens studen tersamlinger H.1(12) 12.
<<<< 
Vagaard, Præst Mathias Iversen (I12991)
 
337 1733-44 Viborg Gråbrødre Kirke, senere i Norge

Sognepræst til Graabrødre i Wiborg, siden til Findaas 
Hertzberg, Sognepræst Niels Jensen (I5841)
 
338 1739 præst i Kjøllefjord (nu Lebesby), Tanne, Finmarkens amt. 1742 res. kap. i
Maribo, 1751 præst i Maribo. Forfatter, digter. 
Werløs, Peder Jensen (I5620)
 
339 1745 lærer i Vinkel. 1748 forpagter af Tolstrup Nørgård Sommer, Forpagter Sejer Christensen (I2820)
 
340 1747 flyttedes kisten til Frue Kirke, Ålborg Hauch, Bertel (I5354)
 
341 1749 Danmark fra Nikolsburg

En slægt, der stammer fra Abraham Moses (1722-97), indvandret fra Nikolsburg, det nuværende Mikulow. Dennes søn var Hertz Abraham.
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Samfund,_jura_og_politik/Sl%C3%A6gter/Hertz 
Hertz, Abraham Moses (I1080)
 
342 1754, familien ved ikke hvor han er ved søsterens skifte

Viborg, Sønderlyng, Vorning, , præstegården, 1, FT-1787, B5708
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Jørgen Blicher 37 Gift husbonde sognepræst
Carlote Lovise Dreyer 30 Gift madmoder
Eleonora Johanne Dreyer 22 Ugift Konens søster
Niels Fastrup 40 Ugift tjenestekarl National soldat
Peder Pedersen 34 Gift tjenestekarl
Peder Christensen 18 Ugift tjenestekarl
Maren Johansdatter 24 Ugift tjenestepige
Anne Marie Jensdatter 29 Ugift tjenestepige
Maren Jensdatter 16 Ugift tjenestepige

Viborg, Sønderlyng, Vorning, , , 1, FT-1801, B6866
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Jørgen Blicher 52 Gift Husbond Sognepræst
Charlotte Lovise Dreyer 44 Gift Kone
Henrich Blicher 13 Ugift Deres barn
Jens Blicher 10 Ugift Deres barn
Laura Blicher 12 Ugift Deres barn
Pauline Blicher 8 Ugift Deres barn
K. Vilhelmine Blicher 6 Ugift Deres barn
Thrine Marie Haar 24 Ugift Hus jomfru
Christen Nielsen 26 Ugift Tjenestefolk National soldat
Johannes Saxossen 24 Ugift Tjenestefolk
Las Espensen 19 Ugift Tjenestefolk
Kirsten Mørch 25 Ugift Tjenestefolk
Kirsten Jensdatter 24 Ugift Tjenestefolk
Inger Pedersdatter 21 Ugift Tjenestefolk
Christen Jensen 34 Gift Husbond Selvejer møller
Dorthe Andersdatter 42 Gift Kone
Esper Christensen 5 Ugift Deres barn
Karen Christensdatter 13 Ugift Deres barn
Dorthe Marie Christensdatter 9 Ugift Deres barn
Christiane Christensdatter 7 Ugift Deres barn
Niels Pedersen 40 Ugift Tjenestefolk
Maren Nielsdatter 25 Ugift Tjenestefolk
Hans Jørgensen 45 Gift Husbond Fæstebonde og gårdbeboer
Cicil Andersdatter 40 Gift Kone
Jørgen Hansen 15 Ugift Deres barn
Peder Hansen 11 Ugift Deres barn
Anders Hansen 1 Ugift Deres barn
Sophie Hansdatter 8 Ugift Deres barn
Karen Hansdatter 8 Ugift Deres barn
Else Marie Hansdatter 3 Ugift Deres barn
Jørgen Jensen 21 Ugift Tjenestefolk
Else Andersdatter 20 Ugift Tjenestefolk
Jens Fastrup 16 Ugift Tjenestefolk
Jens Nielsen Vestergård 63 Gift Husbond Fæstebonde og gårdbeboer
Maren Christensdatter 41 Gift Kone
Christen Jensen 8 Ugift Deres barn
Niels Jensen 5 Ugift Deres barn
Johanne Jensdatter 12 Ugift Deres barn
Niels Nielsen 26 Ugift Tjenestefolk
Karen Nielsdatter 33 Ugift Tjenestefolk
Christen Jensen 12 Ugift Tjenestefolk  
Blicher, Sognepræst Jørgen Gantzel (I24120)
 
343 1758 kræmmerdreng i København Bøgh, Christian (I25224)
 
344 1762 indskrevet i Kbh.s drejerlav som svend. 1769 borgerbrev som 'kunstdrejer
samt at forfærdige blæsende instrumenter af træ'. 
Dahl, Ole (I5623)
 
345 1763 : Havde været gift Sommerfeld, Anne Magdalene (I2881)
 
346 1763 bosat på Hvolgård Vinding, Ingeborg Dorte (I2914)
 
347 1763 bosat på Hvolgård. Vinding, Christoffer (I2901)
 
348 1763 havde hun været gift med en færgemand, med hvem hun havde 2 døtre Krog, Karen Nielsdatter (I2880)
 
349 1767 bosat Holbækgård Sejersen, Christen (I2823)
 
350 1767 bosat i Uth Sommer, Lauritz (I2814)
 
351 1767 på Sjælland Sommer, Henrik (I2825)
 
352 1767 ved Kilsgård Sommer, Mathias (I2824)
 
353 1768 blev Birkedommer ved Borglum Kloster Birk og boede i Vrensted som en velhavende Mand Lindam, Birkedommer Otto (I12746)
 
354 1773 Student, 1779 juridisk Kandidat, 1781 Byfoged, Postmester, Vejer og Maaler i Nykjøbing i Sjælland, Birkedommer i Dragsholms Birk samt Vice-Landsdommer i Sjælland, 1783 Justitsraad, 1792 Borgmester samt By- og Raadstuskriver i Kalundborg, tog 1801 sin Afsked og blev ved Oprettelsen af Overretten i Viborg 1805 første Assessor i denne, hvorfra han dog 1806 afskedigedes. Han var nogen Tid Kapitajn ved Landeværnet. Translatør i Kjøbenhavn Bartholin, Overretsassessor Thomas Eichel (I6708)
 
355 1782-88 discipel i Nykøbing lærde skole, blev underofficer, men deserterede,
mente 1802 at være i Sverige 
Wandel, Caspar Ole (I4853)
 
356 1786 kateket på St. Croix, fra 1789 præst i Græse Wandel, Præst Hans (I4864)
 
357 1786 sømand på kinafærd. 1790-1804 dragon i Randers. Fratrådt formedelst
svaghed og tilfælde af slag. Ved FT 1801 var han ugift 
Wandel, Thomas (I4876)
 
358 1798 og 1800 bosat i Sjelle Gyberg, Jens (I1435)
 
359 18 mar 1771 Skifte ved død
Side 284.
1771. 18. Marts.
Hans Pedersen, udbygger, 7. Vg.g. Klemensker.
Anna Pedersdatter. Laugv: Joen Hansen, 46. Sg. Klemensker.
3 søn. 2 døt.
A: Peder Hansen, myndig.
B: Anders Hansen, myndig.
C: Jens Hansen, f. 1752. Curator: Bror Peder Hansen.
D: Elsebeth Hansdatter, f. 1745. Værge: Slægt, Hans Hansen, 43. Sg. Klemensker.
E: Kirstine Hansdatter, f. 1754. Værge: Faders ½ bror, Anders Pedersen, 26. Sg. Klemensker
kilde: skifteuddrag Bornholm Nørre Herred Bog 1 nr 155
http://www.ourtree.dk/programfiles/ancestor.php?ancest=22084

Curator 9 feb 1754
Side 253b.
1754. 9. Feb.
Hans Andersen, 43. Sg. Klemensker.
Kirsten Pedersdatter. Laugv: Bror, Claus Pedersen, 6. Sg. Knudsker.
3 søn.
A: Anders Hansen, f. 1729.
B: Peder Hansen, f. 1733.
**Curator: Hans Pedersen Smed, 7. Vg.g. Klemensker.
C: Hans Hansen, f. 1745. Værge: Farbror, Lars Andersen, 46. Sg. Klemensker
kilde: Skifteuddrag Bornholm Landsogne Bog 37 nr 299
http://www.ourtree.dk/programfiles/ancestor.php?ancest=22085

Værge 7 jul 1755
Rø, Bornholm
Side 370.
1755. 7. Juli.
Jens Pedersen, udb. Kong. Mark, Rø.
Margrethe Andersdatter. Laugv: Hans Andersen, skovfoged, Almindingen.
1 søn. 1dat.
A: Hans Jensen, f. 1736. Curator: Farbror, Mads Pedersen, udb. Rø.
B: Kiersten Jensdatter, f. 1735. Værge: Farbror, Hans Pedersen Smed, 7. Vg.g. Klemensker
kilde: skifteuddarg Bornholm Landsogne Bog 37 nr 433
http://www.ourtree.dk/programfiles/ancestor.php?ancest=22085

Curator 14 jun 1756
Klemensker Bornholm
Side 458b.
1756. 14. Juni.
Kierstine Pedersdatter, enke, 43. Sg. Klemensker.
Afg. Hans Andersen.
3 søn.
A: Anders Hansen, myndig.
B: Peder Hansen, f. 1732.
**Curator: Hans Pedersen Smed, 7. Sg.g. Klemensker.
C: Hans Hansen, f. 1744. Værge: Farbror, Lars Andersen, 46. Sg. Klemensker
kilde: skifteuddrag Bornholm Landsogne Bog 37 nr 559
http://www.ourtree.dk/programfiles/ancestor.php?ancest=22085

Værge 2 nov 1758
Rø, Bornholm
Side 599b.
1758. 2. Nov.
Margrethe Andersdatter, enke, 27. Sg.f. Rø.
Afg. Jens Pedersen.
1 søn. 1 dat.
A: Hans Jensen, f. 1736, grenadier, København. Curator: Farbror, Mads Pedersen, udb. Her i huset.
B: Kierstine Jensdatter, f. 1735.
**Værge: Farbror, Hans Pedersen Smed, 7. Vg.g. Klemensker
kilde: skifteuddrag Bornholm Landsogne Bog 37 nr 748
http://www.ourtree.dk/programfiles/ancestor.php?ancest=22085 
Pedersen, Smed Hans (I13846)
 
360 1803 var han fadder hos sin søster Helene. Mere vides ikke. Rheinfranck, Forvalter Hans Henrich (I2997)
 
361 1803, Konfirmeret: 2' Søndag efter Paaske, Karen Kirstine Andersdatter. . . 14. Klemensker

Afganglister: 1815, Karen Kirstine Andersdatter, 25 aar, Tjenstepige, til Rønne.
http://www.conrad-larsen.dk/jeppehtm/n5503.htm 
Andersdatter, Karen Kirstine (I13878)
 
362 1803, Konfirmeret: 2' Søndag efter Paaske, Mads Andersen. . . 19. Klemensker Andersen, Mads (I13877)
 
363 1806, Konfirmeret: 19' Søndag efter Trin., #28, Bendte Cathrine Andersdatter. . . 15. Klemensker Andersdatter, Bendte Cathrine (I13879)
 
364 1811, Konfirmeret: 17' Søndag efter Trinitatis, 6 Oct., Absalon Andersen, 19, fødsted: St. Clemens Sogn.

Folketælling Bornholm, Nørre, Klemensker, , et Huus, 311, FT-1834, C0601

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:
Absalon Andersen 42 Gift Huusmand, lever af sin Jordlod
Kirstine Jensdatter 46 Gift hans Kone
Elsebeth Kirstine Andersen 17 Ugift deres Børn
Hans Absalonsen 10 Ugift deres Børn
Anne Kirstine Andersen 5 Ugift deres Børn
Anders Absalonsen 2 Ugift deres Børn

Folketælling Bornholm, Nørre, Klemensker, St. Clemens, et Huus, 221, FT-1840, C3002

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:
Absalon Andersen 48 Gift Huusmand, lever af sin jordlod
Kirstine Jensdatter 52 Gift Hans kone
Else Kirstine Absalonsdatter 23 Ugift Deres datter
Hans Absalon 16 Ugift Deres søn
Ane Kirstine Absalon 11 Ugift Deres datter
Anders Absalon 8 Ugift Deres søn 
Andersen, Udbygger Absalon (I13880)
 
365 1815 nævnt som overmedicinalråd i Norge. Brasch, Overmedicinalråd Hans Christian (I2961)
 
366 1816, Konfirmeret: 17' Søndag efter Trinitatis, 6 Oct., Peder Andersen, h. Hans Andersen paa Øster Gildesbo, Forældre: Udb. Anders Hansen og Else Absalonsdatter p. 33 S.E. Fortog, Fødselsaar og Dag: Nytaarsdag 1798. Andersen, Tærskemand Peder (I13881)
 
367 1817, Konfirmeret: 15' Søndag efter Trinitatis, den 5 October, Anders Andersen, Udb. Anders Hansen og hustru Else Absalonsdatter p. 33 S.E. Fortog, døbt i Klemensker, 2' Juledag 1801. Andersen, Smed Anders (I13882)
 
368 1822-46 ejer af Hvolgård, Langskov sg. 1846-64 forpagter af Peterslund,
Ørridslev sg. 
Breckling, Gårdejer Frederik (I6103)
 
369 1825: Død: 12 Januari, Begravet: 15 Januari, Else Cathrine Absalonsdatter, 33 S.E. udb. Anders Hans enke, 70. Absalonsdatter, Else Cathrine (I13841)
 
370 1832 Borger
http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=buchroeder&id=I147066

Dåb opslag 321:
Ane, Lars Nicolai Holms. Karen, Jep Ipsdatter. Jesop ?? Urmager. Jep Jørgen ?. Nicolai Leliendahl. 
Ipsen, Cementfabrikant Henrich (I14257)
 
371 1841 England Census
Name: Matthew Travers
Age: 60
Estimated Birth Year: abt 1781
Gender: Male
Where born: Dorset, England
Civil parish: Loders
Hundred: Lothers and Bothenhampton Liberty
County/Island: Dorset
Country: England
Registration district: Bridport
Sub-registration district: Burton Bradstock
Neighbors:
Piece: 281
Book: 14
Folio: 8
Page number: 11
Household Members Age
Matthew Travers 60
Ann Travers 60

1861 England Census
Name: Matthew Travers
Age: 79
Estimated Birth Year: 1782
Relation: Head
Spouse's Name: Ann Travers
Gender: Male
Where born: Loders, Dorset, England
Civil parish: Loders
County/Island: Dorset
Country: England
Registration district: Bridport
Sub-registration district: Burton Bradstock
ED, institution, or vessel: 3
Neighbors:
Household schedule number: 63
Piece: 1366
Folio: 54
Page number: 14
Household Members Age Relationship
Matthew Travers 79 Head
Ann Travers 82 Wife  
Travers, Matthew (I24958)
 
372 1845 i Nr. Alslev. Fog, Sømand Hans Nelson Joachim (I560)
 
373 1849 svensk borger Friis, Hans Jacob Frederik (I7889)
 
374 1850 4.-5. Aug. Tirsted-Skørringe-Vejleby.
"Sognepræst [Clausen-Bagge] holdt over Luc. 19,41 i et reent Foredrag en klar og forstandig Prædiken over Luc. 19,41-44 [sic!]. Menigheden var talrig forsamlet, Ungdommens Svar var særdeles tilfredsstillende"
http://slægts-data.dk/getperson.php?personID=I29568&tree=01

Folketælling Maribo, Fuglse, Tirsted, Brandstrup, Præstegaarden, 1, FT-1840, B4150

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Nicolai Clausen Bagge 52 Gift Sognepræst
Karen Marie Jørgensen !! 40 Gift Hans Kone
Annette Severine Clausen Bagge 19 Ugift Deres Datter
Georgia Margrethe Elisabeth Clausen Bagge 15 Ugift Deres Datter
Christian Ditlev Frederik Clausen Bagge 11 Ugift Deres Søn
Marie Nicoline Clausen Bagge 6 Ugift Deres Datter
Lehne Schrøder 27 Ugift Huusjomfrue
Karen Marie Jørgensdatter 28 Ugift Tjenestepige
Margrethe Sophie Rasmusdatter 25 Ugift Tjenestepige
Anne Margrethe Jensdatter 20 Ugift Tjenestepige
Birthe Jensdatter 25 Ugift Tjenestepige
Rasmus Olsen 39 Ugift Tjenestekarl
Jørgen Pedersen 24 Ugift Tjenestekarl
Hans Christiansen 21 Ugift Tjenestekarl
Lars Jørgensen Pomeir 23 Ugift Tjenestekarl
Claus Ludvig Nielsen 15 Ugift Tjenestedreng

Folketælling Maribo, Fuglse, Tirsted, Brandstrup Bye, Præstegaard, , 1, FT-1845, B5027

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Nicolai Clausen Bagge 57 Gift Sognepræst Glud Præstegaard i Aarhus
Karen Marie Jørgensen 45 Gift hans Kone Wintersborg. Maribo A.
Annette Severine Klausen Bagge 24 Ugift deres Barn Uttersløv S. Maribo A.
Georgia Margrethe Elisabeth Clausen Bagge 20 Ugift deres Barn Uttersløv S. Maribo A.
Christian Ditlev Frederik Clausen Bagge 16 Ugift deres Barn Thiersted
Marie Nicoline Clausen Bagge 11 Ugift deres Barn Thiersted
Marie Christine Ditlevsen 67 Ugift Huusfaders Cousine, der som Lem af Familien lever af,hvad hun tidl. har fortjent Haderslev
Frederikke Christensdatter 24 Ugift Tjenestepige Nebbelunde S. Maribo A.
Maren Kirstine Madsdatter 24 Ugift Tjenestepige Schjørringe S. Maribo A.
Anne Sophie Henrichsdatter 24 Ugift Tjenestepige Rødbye
Dorthe Marie Jørgensdatter 35 Enke(mand) Tjenestepige Seddinge S. Maribo A.
Peder Pedersen 30 Ugift Tjenestekarl Weilebye S. Maribo A.
Rasmus Pedersen 23 Gift Tjenestekarl Weilebye S. Maribo A.
Christian Jensen 19 Ugift Tjenestekarl Sandbye S. Maribo A.
Lars Jørgensen Pomeir 28 Ugift Tjenestekarl Uttersløv S. Maribo A.
Jens Hansen 15 Ugift Tjenestekarl Thiersted

Folketælling Maribo, Fuglse, Tirsted, Brandstrup Bye, Præstegaarden, 1, FT-1850, B5046

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Nicolai Clausen Bagge 62 Gift Sognepræst, Huusfader Glud Præstegaard, Aarhuus Stift
Karen Marie Jørgensen 50 Gift hans Kone [Nicolai Clausen Bagge] Wintersborg, Maribo A !!
Annette Severine Clausen Bagge 29 Ugift deres Døttre [Nicolai Clausen Bagge, Karen Marie Jørgensen] Utterslev S, Maribo A
Georgia Margrethe Elisabeth Clausen Bagge 25 Ugift deres Døttre [Nicolai Clausen Bagge, Karen Marie Jørgensen] Utterslev S, Maribo A
Marie Nicoline Clausen Bagge 16 - deres Døttre [Nicolai Clausen Bagge, Karen Marie Jørgensen] her i Sognet
Hedvig Vilhelmine Lovise Rautz 25 Ugift Huusjomfrue Andst S, Weile A
Anne Dorthe Pedersdatter 25 Ugift Tjenestefolk Veilebye S, Maribo A
Karen Marie Christensdatter 25 Ugift Tjenestefolk Nebbelunde S, Maribo A
Frederikke Nielsdatter 27 Ugift Tjenestefolk Mariboe
Rasmus Pedersen 28 Gift Tjenestefolk Veilebye S, Maribo A
Christen Hansen 32 Ugift Tjenestefolk her i Sognet
Henrich Hansen 21 Ugift Tjenestefolk Rødbye
Hans Larsen 16 - Tjenestefolk Schjørringe S, Maribo A
Lars Jørgensen Pomeier 33 Ugift Tjenestefolk Thiersted S, Maribo A

Maribo, Fuglse, Vejleby, Brandstrup Thiiersted Sogn, Rubbelykke Præstegaard, 100, FT-1860, C5658
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Nicolai Clausen Bagge 72 Enkemand Sognepræst. Rider af Dannebrog. Huusfader Glud Præstegaard Bherre Herred, Aarhuuis Stift
Annette Severine Clausen Bagge 39 Ugift hans Døttre Utterslev Mbo [Maribo] Amt
Georgia Margrethe Elisabeth Clausen Bagge 35 Ugift hans Døttre Do[Utterslev Mbo [Maribo] Amt]
Marie Nicoline Clausen Bagge 26 Ugift hans Døttre Her i Sognet
Christine Mørch 27 Ugift Huusjomfrue Fanefjord paa Møen
Hans Henrik Hofmann 15 Ugift Pleiebarn Skolelæreren behjælpelig med Undervisningen i Skiørringe Skole Skjørringe Mbo [Maribo] Amt
Rasmus Peter Carstensen 27 Ugift Tjenestefolk Thiersted Mbo [Maribo] Amt
Rasmus Clausen Hansen 22 Ugift Tjenestefolk Vesterborg [Maribo] Amt
Jacob Rasmussen 15 Ugift Tjenestefolk Skjørringe Mbo [Maribo] Amt
Margrethe Christine Larsen 24 Ugift Tjenestefolk Hillested Mbo [Maribo] Amt
Karen Marie Christensen 24 Ugift Tjenestefolk Skjørringe Mbo [Maribo] Amt
Karen Hansen 27 Ugift Tjenestefolk Tillitze [Maribo] Amt]  
Clausen-Bagge, Sognepræst Nicolaj (I17993)
 
375 1851 England Census
Name: Thomas Bent
Age: 34
Estimated Birth Year: abt 1817
Relation: Head
Spouse's Name: Ann Bent
Gender: Male
Where born: Hertfordshire, England
Civil Parish: Luton
Phillimore Ecclesiastical Parish Maps:
View related Ecclesiastical Parish
County/Island: Bedfordshire
Country: England
Street Address:
Occupation:
Condition as to marriage:
Disability:
View image
Registration District: Luton
Sub-registration District: Dunstable
ED, institution, or vessel: 4c
Neighbors:
Household Schedule Number: 82
Piece: 1757
Folio: 476
Page Number: 21
Household Members:
Name Age
Thomas Bent 34
Ann Bent 35
George Bent 8
James Bent 4
Arthur Bent 1
Clen Goodman 14
 
Bent, Thomas (I25001)
 
376 1861 England Census
Name: Ann Bent
Age: 72
Estimated Birth Year: 1789
Relation: Head
Gender: Female
Where born: Shillington, Bedfordshire, England
Civil parish: Offley
County/Island: Hertfordshire
Country: England
Registration district: Hitchin
Sub-registration district: Hitchin
ED, institution, or vessel: 27
Neighbors:
Household schedule number: 74
Piece: 821
Folio: 44
Page number: 15
Household Members Age Relationship
Ann Bent 72 Head
Ann Maria Bent 33 Daughter  
Ann (I25014)
 
377 1861 England Census
Name: William Lovell
Age: 29
Estimated Birth Year: 1832
Relation: Head
Spouse's Name: Charlott Lovell
Gender: Male
Where born: Wheathamstead, Hertfordshire, England
Civil parish: Offley
County/Island: Hertfordshire
Country: England
Registration district: Hitchin
Sub-registration district: Hitchin
ED, institution, or vessel: 27
Neighbors:
Household schedule number: 75
Piece: 821
Folio: 44
Page number: 15
Household Members Age Relationship
William Lovell 29 Head
Charlott Lovell 27 Wife
James Lovell 4 Son
William Lovell 1 Son  
Lovell, William (I25060)
 
378 1871 og halv af 1872 mangler i AO
Død opslag 132, 1 år. 
Andersen, Laura Sophie (I17511)
 
379 1872-84 forstanderinde for N. Zahles Pensionat Hjort, Mette Louise Christiane Frederikke (I5253)
 
380 1875 ansat på Skæskør Apotek Borgen, Marcus Peter Henrik (I1968)
 
381 1875 mangler i Arkivalieronline kirkebog Sørensen, Johanne (I21923)
 
382 1877 bosat i Glejberg, Mejrup sg. Jensen, Hans Adolf (I2508)
 
383 1877 bosat i Kbh. Borgen, Hermandine Sophie (I1591)
 
384 1877 bosat i Kbh. Nielsen, Caroline (I2531)
 
385 1877 bosat i Kbh.s Sygehjem Borgen, Laurenza Benedicta Elisabeth (I2355)
 
386 1877 bosat i Roskilde Lassen, Laura Andrea Petrine (I2348)
 
387 1877 bosat i Viborg Theilgaard, Mette Kirstine (I1672)
 
388 1877 bosat i Viborg Theilgaard, Anna Borup (I1673)
 
389 1877 bosat i Viborg Theilgaard, Davine Vilhelmine (I1674)
 
390 1877 bosat iVingsted Mølle v. Vejle Rentzmann, William Christian Friedrick (I2288)
 
391 1877 i Amerika. Ugift Angelo, Nicolai Andreas (I2262)
 
392 1877 revisorassistent i Folketinget. Senere borgmester i Nibe. Ugift. Bagger, Borgmester Frederik Christian Glerup Haar (I2455)
 
393 1881 England Census
Name: Benjamin Drake
Age: 29
Estimated Birth Year: abt 1852
Relationship to Head: Head
Spouse: Ellen R. Drake
Gender: Male
Where born: Binghams Melcombe, Dorset, England
Civil Parish: Hilton
County/Island: Dorset
Country: England
Street Address: Hilton Cross
Marital status: Married
Education:
Employment status:
View image
Occupation: Gardener
Registration District: Blandford
ED, institution, or vessel: 4
Neighbors:
Piece: 2087
Folio: 43
Page Number: 5
Household Members:
Name Age
Benjamin Drake 29
Ellen R. Drake 31
Juliane Drake 4
George Drake 3
Thomas E. Drake 2
Edith D. Drake
Joseph White 79 
Drake, Benjamin (I25152)
 
394 1881 England Census
Name: George Littlechild
Age: 47
Estimated Birth Year: abt 1834
Relationship to Head: Head
Spouse: Susannah Littlechild
Gender: Male
Where born: Waltham, Essex, England
Civil Parish: Enfield
County/Island: Middlesex
Country: England
Street Address: Eastfield Cottages Bell Road
Marital status: Married
Education:
Employment status:
View image
Occupation: General Labourer
Registration District: Edmonton
ED, institution, or vessel: 13
Neighbors:
Piece: 1395
Folio: 29
Page Number: 23
Household Members:
Name Age
George Littlechild 47
Susannah Littlechild 46
George Arthur Littlechild 16
Emma Susannah Littlechild 13
Elizabeth Littlechild 11
William Littlechild 9
Arthur Edw. Littlechild 6 
Littlechild, George (I24974)
 
395 1882 ved datterens fødsel : Restauratør. Bosat Gråbrødretorv, Ålborg Fog, Tændstikfabrikant Ludolph Emil (I6783)
 
396 1887 levede hun i Ribe. Staal, Karen Elisabeth (I558)
 
397 1891 England Census
Name: George Mead
Gender: Male
Age: 34
Relationship: Head
Birth Year: 1857
Spouse:
Esther Mead
Child:
William J Mead
Arthur Mead
Birth Place: Round Green, Bedfordshire, England
Civil parish: Offley
Ecclesiastical parish: Offley
Residence Place: Offley, Offley, Hertfordshire, England
Registration district: Hitchin
Sub registration district: Hitchin
ED, Institution or Vessel: 24
Neighbors:
Piece: 1108
Folio: 164
Household Members Age Relationship
George Mead 34 Head
Esther Mead 37 Wife
William J Mead 6 Son
Arthur Mead 2 Son  
Mead, George (I25035)
 
398 19 børn Brammer, Susanne Marie (I808)
 
399 19 feb. 1630
Købmand i Aalborg
http://genealogy.arga.dk/getperson.php?personID=I2183&tree=tree1

Kan være hans navn bare er Niels Hansen. 
Kræmmer, Købmand Niels Hansen (I13105)
 
400 1901
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS21-YCQW-3?i=373&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQL65-9KXV

1906
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSLM-MQ3M-Z?i=109&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQLXW-ZFMW

1911
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C952-GTXS?i=1043&cc=2691890&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQ2WW-KLPS

1916
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C9BQ-QZJ2-4?i=1312&cc=2717471&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQ2CD-SS7G

1921
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS21-YCQW-3?i=373&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQL65-9KXV

1925
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS21-YCQW-3?i=373&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQL65-9KXV

1930
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSLM-H9YW-C?i=523&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQLR8-FVXV 
Carstensen, Ivan (I3575)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 133» Næste»